Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 5931 wyświetleń

XXIII sesja Rady Miasta

Uprzejmie informuję, że dnia 29 czerwca 2016 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Grajewo.
 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Oferta kulturalna i sportowa miasta na okres wakacyjno–urlopowy – GCK, MOSiR, Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły.

6. Informacja o zgłoszonych przez właścicieli nieruchomości żądaniach w związku ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydanych decyzjach w sprawie opłat planistycznych.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2015 rok:

a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2015 rok;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2015 rok;

c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2015 rok przez Komisję Rewizyjną;

d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok przez Komisję Rewizyjną;

e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2015 rok;

f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za rok 2015;

g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2015 rok;

h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok;

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2015 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

b) odstąpienia od sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na Os. Południe II przy ulicach: 9 Pułku Strzelców Konnych i Ekologicznej w Grajewie”;

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;

d) zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2015 rok samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji społecznej w Grajewie;

e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2027;

f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok.

9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

10. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

11. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie XXIII Sesji Rady Miasta.


Przewodnicząca Rady Miasta
mgr Halina Muryjas­Rząsa

 

Komentarze (3)

żadna informacja dla mieszkańców, tylko nagłówki tematów 0. Ta Pani chyba ma szablon

no tematy sa omawiane co miesiąc..a czy to nie wystarcza dla mieszkańców..no a dworzec pkp no a dworzec pks no a skrzyzowanie no a Ekologiczna no a parki..są omawiane co miesiac..czyz mało..

bo to jest tylko porządek obrad, taki plan - kojarzysz as?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.