Wiadomości

XVIII sesja Rady Miasta

30 stycznia  2008 roku ( środa ) o godz.  9.00, w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka  6 A) odbędą się obrady XVIII  zwyczajnej sesji  Rady Miasta Grajewo.

Obrady sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.


PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad XVIII -tej  zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie ich prawomocności .
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad XVII zwyczajnej  Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na XV sesji RM
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) budżetu miasta na 2008 rok:
- przedstawienie projektu budżetu,
- zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Miasta,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały
b) ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Grajewo nie będących nauczycielami,
c) ustalenia wysokości najniższego punktu wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i przyjęcia wartości jednego punktu w złotych w tabeli wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ZWiK, ZADM, MOPS i MOSiR w Grajewie,
d) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków  na doskonalenie zawodowe na rok 2008,
e) ustalenia zasad korzystania przez uczniów ze stołówek szkolnych i wysokości wnoszonych za posiłki opłat,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Stefczyka, Działkową, Konopnickiej, Konopską, rowem melioracyjnym o nr geodezyjnym 2266  i ul. Łąkową na Os. M. Konopnickiej w Grajewie,
g) zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli  Komisji Rewizyjnej  RM na 2008 rok,
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny RM na 2008
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Planowania i Gospodarki Komunalnej RM na 2008 rok,
j) zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta na 2008 rok
7.  Przedstawienie sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Miasta za rok 2007.
        8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
      9.Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
    10. Wolne wnioski i informacje .
    11. Zamknięcie obrad Sesji.

 

piątek, 21 stycznia 2022

Zima zaatakowała kolejny raz

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.