poniedziałek, 22 lipca 2024

Wiadomości

XV sesja Rady Miasta

Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 30 listopada 2011 r. (środa) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się XV sesja Rady Miasta Grajewo VI kadencji.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XII. i XIII. Sesji RM.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Grajewo w roku szkolnym 2010/2011.
6. Informacja o pozyskanych w 2011 roku środkach pozabudżetowych. Perspektywy pozyskania środków zewnętrznych w roku 2012.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na Burmistrza Miasta i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat;
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub jej części stanowiącej własność Miasta – w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
d) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;
e) przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013;
f) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017;
h) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
j) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;
k) zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej;
l) określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych;
m) zasad przyznawania diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Grajewo.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XIV. Sesji Rady Miasta z dnia 25 października 2011 r.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie XV. Sesji Rady Miasta.

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

 

OGŁOSZENIE
 Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny, w dniu 25 listopada 2011 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) przy ul. Strażackiej 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Rozpatrzenie skargi złożonej na Burmistrza Miasta i Dyrektora MOPS w Grajewie – wypracowanie opinii-sprawozdania.
4. Informacja na temat działalności Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat;
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub jej części stanowiącej własność Miasta – w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
c) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;
d) przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013;
e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017;
g) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
h) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;
i) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;
j) zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej;
k) określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych;
l) zasad przyznawania diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Grajewo.
6. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Grajewo, w tym deficytu albo nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2011 roku.
7. Informacja o pozyskanych w 2011 roku środkach pozabudżetowych. Perspektywy pozyskania środków zewnętrznych w roku 2012.
8. Rozpatrzenie wniosku Grajewskiej Rady Sportu o dofinansowanie.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.