poniedziałek, 22 lipca 2024

Wiadomości

XIV Sesja Rady Miasta Grajewo

    Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 25 października 2011 r. (wtorek) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się XIV. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad XIV. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XI. Sesji RM.
5. Informacje w sprawie analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Wojewodę Podlaskiego, Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta oraz Urząd Skarbowy w Grajewie.
6. Wybory ławników na kadencję 2012 – 2015:
a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję 2012 – 2015;
b) przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników;
c) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
d) przeprowadzenie głosowania tajnego;
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do lat 3;
b) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu przez Miasta Grajewo;
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017;
d) zmian w budżecie miasta na 2011 r.;
e) uwzględnienia w budżecie miasta na 2013 wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału Miasta Grajewo w projekcie pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa";
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie;
g) zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis.
8. Sprawozdanie Straży Miejskiej za III kwartał 2011 r.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z XIII. Sesji Rady Miasta z dnia 30 września 2011 r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XIV. Sesji Rady Miasta.Obrady są jawne i dostępne dla obywateli
Biuro Rady Miasta ogłasza, że odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Grajewo, tj. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny, w dniu 20 października 2011 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) przy ul. Strażackiej 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Sprawozdanie Straży Miejskiej za III kwartał 2011 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do lat 3;
b) przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję 2012 – 2015;
c) wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015;
d) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu przez Miasta Grajewo;
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017;
f) zmian w budżecie miasta na 2011 r.;
g) uwzględnienia w budżecie miasta na 2013 wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału Miasta Grajewo w projekcie pn. "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”;
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Konopnickiej, Sadowej i Piłsudskiego w Grajewie;
i) zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis.
5. Rozpatrzenie dwóch projektów uchwał w sprawach ustalania zasad przyznawania oraz wysokości diet radnych Rady Miasta Grajewo złożonych przez grupę Radnych Miasta Grajewo oraz przez Klub Radnych "Porozumienie dla Grajewa” - wypracowanie stanowiska.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.