sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

XIV Sesja Rady Miasta

 Informuję, że w dniu 28  września 2007 roku ( piątek )  o godz. 8.00, w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo  (ul. Strażacka  6 A) odbędą się obrady XIV Zwyczajnej Sesji  Rady Miasta Grajewo.

Obrady Sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad XIV Zwyczajnej Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XI, XII i XIII Nadzwyczajnych Sesji Rady Miasta
4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, oraz z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na VII i VIII  sesji Rady Miasta.
6. Informacja o kosztach i przebiegu  „ Dni Grajewa 2007”.
7. Ocena działalności spółek miejskich  ( PUK, PEC, TBS) za rok 2006 i I półrocze roku 2007,  w tym przygotowanie miasta do sezonu grzewczego oraz sezonu zimowego.
8. Ocena działalności zakładów budżetowych miasta ( ZADM, ZWiK) za rok 2006 i I półrocze 2007 roku.
9. Informacja dyrektorów jednostek oświatowych na temat przygotowań  do nowego roku szkolnego , informacja na temat wypoczynku letniego  dzieci i młodzieży, informacja o udziale i sukcesach uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych , zawodach sportowych i konkursach artystycznych w roku szkolnym  2006/2007.
10. Ocena gospodarki finansowej na podstawie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Grajewie;
b) przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie i Sądu Okręgowego w Łomży;
c) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
d) zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta  Grajewo na nieruchomości  stanowiące własność Skarbu Państwa;
e) wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
f) zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie;
g) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
h) zmian w budżecie Miasta na 2007 rok
12. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miasta od początku V kadencji RM. 
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad Sesji.

          
                       Przewodniczący Rady  Miasta
         mgr Grzegorz  Curyło

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.