Wiadomości

XIV Sesja Rady Miasta

 Informuję, że w dniu 28  września 2007 roku ( piątek )  o godz. 8.00, w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo  (ul. Strażacka  6 A) odbędą się obrady XIV Zwyczajnej Sesji  Rady Miasta Grajewo.

Obrady Sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad XIV Zwyczajnej Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XI, XII i XIII Nadzwyczajnych Sesji Rady Miasta
4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym, oraz z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na VII i VIII  sesji Rady Miasta.
6. Informacja o kosztach i przebiegu  „ Dni Grajewa 2007”.
7. Ocena działalności spółek miejskich  ( PUK, PEC, TBS) za rok 2006 i I półrocze roku 2007,  w tym przygotowanie miasta do sezonu grzewczego oraz sezonu zimowego.
8. Ocena działalności zakładów budżetowych miasta ( ZADM, ZWiK) za rok 2006 i I półrocze 2007 roku.
9. Informacja dyrektorów jednostek oświatowych na temat przygotowań  do nowego roku szkolnego , informacja na temat wypoczynku letniego  dzieci i młodzieży, informacja o udziale i sukcesach uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych , zawodach sportowych i konkursach artystycznych w roku szkolnym  2006/2007.
10. Ocena gospodarki finansowej na podstawie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007. 
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Grajewie;
b) przyjęcia Regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie i Sądu Okręgowego w Łomży;
c) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług  opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
d) zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta  Grajewo na nieruchomości  stanowiące własność Skarbu Państwa;
e) wezwania do usunięcia naruszenia prawa;
f) zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Konstytucji 3 Maja w Grajewie;
g) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
h) zmian w budżecie Miasta na 2007 rok
12. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miasta od początku V kadencji RM. 
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad Sesji.

          
                       Przewodniczący Rady  Miasta
         mgr Grzegorz  Curyło

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.