Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8448 wyświetleń

X. Sesja Rady Miasta

 Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 28 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się X. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad X. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje
z realizacji uchwał podjętych na VII. Sesji RM.
5. Omówienie problemów wynikających z wniosku Radnych PiS Rady Miasta Grajewo dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 61
(ul. Piłsudskiego) z ulicami: Szkolną, Konopską, Kolejową oraz linią kolejową,
a także budowy obwodnicy miasta.
6. Ocena działalności w 2010 roku zakładów budżetowych Miasta – ZWiK i ZADM.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2010 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2010 rok;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2010 rok;
c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2010 rok przez Komisję Rewizyjną;
d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok przez Komisję Rewizyjną;
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2010 rok;
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za rok 2010;
g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2010 rok;
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok;
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na Kierownika MOSiR w Grajewie;
b) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
c) przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza;
d) przystąpienia Miasta Grajewo do spółki prawa handlowego od firmą: BIOM
Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym;
e) powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Miasta Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miasta z dnia 03 czerwca 2011 r. oraz 08 czerwca 2011 r.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie X. Sesji Rady Miasta.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny RM Grajewo w dniu 20 czerwca 2011 roku (poniedziałek) godz. 12.00., sala konferencyjna (nr 29) UM ul. Strażacka 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Grajewie – wypracowanie opinii-sprawozdania.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. pod kątem udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
b) przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza;
c) przystąpienia Miasta Grajewo do spółki prawa handlowego od firmą: BIOM
Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym;
d) powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Miasta Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.


Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego RM Grajewo w dniu 21 czerwca 2011 roku (wtorek) godz. 13.00, sala konferencyjna UM ul. Strażacka 6 (budynek po byłym banku).
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Ocena działalności w 2010 roku zakładów budżetowych Miasta – ZWiK i ZADM.
4. Ocena gospodarki terenami w mieście przeznaczonymi pod budownictwo i infrastrukturę.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. pod kątem udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
b) przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza;
c) przystąpienia Miasta Grajewo do spółki prawa handlowego od firmą: BIOM
Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym;
d) powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Miasta Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji Gospodarki Przestrzennej
i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.


Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo w dniu 22 czerwca 2011 roku (środa) godz. 12.00, sala konferencyjna (nr 29) UM Grajewo, ul. Strażacka 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. pod kątem udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
b) przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza;
c) przystąpienia Miasta Grajewo do spółki prawa handlowego od firmą: BIOM
Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym;
d) powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Miasta Grajewo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.


środa, 18 maja 2022

Wypadek za Mońkami

środa, 18 maja 2022

Strażacy pomagają pogorzelcom

Komentarze (1)

Polecam wszystkim byc na tej sesji akurat rady miast.Będzie ostro ;d..

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.