Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10356 wyświetleń

Uwaga ogłoszenie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo".

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz.647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Grajewo”(obejmującą teren położony w rejonie ulic:Józefa Piłsudskiego, Braci Świackich i granicami administracyjnymi Grajewa) w dniach od 7.11.2013r. do 23.12.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a    w pok.nr 31-32 w godzinach od  7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.12.2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a
w pok. 29 o godz.11.00.


Procedura planistyczna prowadzona jest w trybie  stany prawnego na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do zmiany studium.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Grajewo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2014 r.

Burmistrz Grajewa
inż. Adam Kiełczewski

 

Komentarze (1)

Cena naiwności rolników – zapłacą VAT … od wiatraków.

Jeśli ktoś wydzierżawił już ziemię pod wiatraki to powinien wziąć leki nasercowe zanim przeczyta resztę.
Jak podała „Rzeczpospolita” mamy nową niespodziankę dla wszystkich, którzy dali się nabrać na wielkie profity z dzierżawy ziemi pod wiatraki.
Usługa dzierżawy ziemi pod wiatraki nie korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług ponieważ budowa elektrowni wiatrowych wykracza poza działalność rolniczą.
VAT musi zapłacić oczywiście dzierżawca – najczęściej nie będący płatnikiem VAT – będzie to więc dla niego to dodatkowy koszt:
23%
Taka interpretacja wynika z prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 listopada 2011 (I FSK 216/11).

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.