niedziela, 21 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8701 wyświetleń

Stypendia dla studentów

Zarząd Powiatu Grajewskiego

informuje, iż w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” realizuje projekt pn. „Program stypendialny dla studentów z terenu powiatu grajewskiego”.

O stypendium może ubiegać się student:
- państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej, prowadzącej kształcenie w systemie dziennym, zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym,
- posiadający stałe miejsce zameldowania na terenie powiatu grajewskiego,
- będący członkiem rodziny, w której dochód nie przekracza kwoty 300 zł netto miesięcznie na jedną osobę.
O przyznanie stypendium nie może ubiegać się student, który:
1) posiada już tytuł magistra,
2) posiada już tytuł licencjata, przy czym nie dotyczy to osób, które uzupełniają swoje wykształcenie, pobierając naukę na studiach umożliwiających uzyskanie stopnia magistra,
3) powtarza rok akademicki,
4) urodzony przed 1978 r.,
5) przebywa na urlopie dziekańskim,
6) otrzymuje stypendium socjalne, naukowe lub sportowe (i/oraz w wyniku oceny wniosku zakwalifikuje się do otrzymywania stypendium z działania 2.2) o łącznej wartości przekraczającej 90 % najniższego wynagrodzenia asystenta za poprzedni miesiąc ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich z wyłączeniem zwiększenia kwoty stypendium socjalnego w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1598).

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie
od dnia 05 października 2004 r. do dnia 19 października 2004 r.
w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie, pok. Nr 31, ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1) kserokopię dowodu osobistego,
2) zaświadczenie o dochodach potwierdzone przez właściwy urząd skarbowy za rok 2003 lub inne dokumenty, potwierdzające wysokość dochodów rodziny, o jakich mowa w § 2 ust.2 pkt. 5) rozporządzenia Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 45, poz. 433),
3) zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
4) zaświadczenie ze szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub kontynuowaniu studiów
w roku akademickim, w którym stypendium ma być udzielone,
5) w przypadku gdy student jest sierotą lub półsierotą – kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty,
6) w przypadku, gdy student jest osobą niepełnosprawną – orzeczenie o stopniu niepełno-sprawności, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
7) inne dokumenty, mogące mieć wpływ na przyznanie stypendium.

Wnioski wraz z regulaminami przyznawania stypendiów dostępne są:
- w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie,
- na stronie internetowej powiatu www.starostwograjewo.xt.pl ,
- w ośrodkach pomocy społecznej z terenu powiatu grajewskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium.
( html)

Wniosek o przyznanie stypendium.
( word)


Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów z terenu powiatu grajewskiego.


Starostwo Powiatowe w Grajewie

niedziela, 21 kwietnia 2024

ROD "Oaza" - OGŁOSZENIE

Komentarze (1)

A CO Z OSOBAMI URODZONYMI PRZED 1978 ROKIEM KTÓRE PODJEŁY NAUKĘ????

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.