środa, 19 stycznia 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 9566 wyświetleń

Stypendia dla naj...

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce

Zarząd Województwa Podlaskiego – od roku szkolnego 2007/2008 – przyznawać będzie stypendia dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce. 
Stypendia będą przyznawane na zasadach określonych w Uchwale Nr X/100/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 222, poz. 2268. Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej www.bialystok.uw.gov.pl w dziale Dzienniki Urzędowe Województwa Podlaskiego.

Stypendium będzie przyznane osobie, która jest mieszkańcem województwa podlaskiego i spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest:
a) uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej:  podstawowej (oprócz klas I-III), gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej położonej na terenie województwa podlaskiego,
b) studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej lub słuchaczem I roku publicznego lub niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podlaskiego,

2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego 2006/2007:
a) w szkole podstawowej co najmniej 4,75,
b) w gimnazjum co najmniej 4,5,
c) w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,

3) uzyskała wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2006/2007:
a) jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
b) jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim,
c) jest laureatem innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, turniejów lub przeglądów.
Prawo zgłaszania uczniów do stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce przysługuje dyrektorom szkół (po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej), w których spełniono kryteria, będące podstawą do jego otrzymania.
W roku szkolnym 2007/2008 termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa w dniu 15 listopada 2007 r. Wnioski winny być składane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
Informacje o stypendiach dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja

Piotr Milewski
Starostwo Powiatowe w Grajewie

 

środa, 19 stycznia 2022

Ambulans za ponad 1 mln złotych

Komentarze (1)

Stypendia powinni być niezależne od dochodów rodzinny

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.