Wiadomości

 • 2 komentarzy
 • 6688 wyświetleń

Sesja Rady Miasta (30 XI)

30 listopada 2016 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Grajewo.

Proponowany porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Zapytania i interpelacje radnych.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
 • przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok;
 • przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok;
 • przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r.;
 • upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie”;
 • ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowych;
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2026;
 • zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Miasta.

 

 


 

Komentarze (2)

Co z Ekologiczną...

w następnej kadencji

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.