Wiadomości

Rolnicy zbierajcie faktury

Każdy Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT - poinformował A. Lepper Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Wprowadzenie zwrotu podatku akcyzowego cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników tankujących olej napędowy. Wystawiamy faktury Vat nie tylko tym, którzy kupują znaczną ilość paliwa ale również tym, którzy biorą nawet 10 litrów - mówi pracownik jednej ze stacji paliw.

Jednak nie wszyscy rolnicy są zadowoleni z obecnej formy zwrotu podatku VAT.

- Za każdym razem tankując paliwo pamiętam o tym aby wziąć fakturę Vat. Jestem bardzo sceptyczny odnośnie wprowadzenia zwrotu podatku gdyż różnie to bywa z wypłatą pieniędzy. Poprzednie formy pomocy rolnikom były lepsze, zajeżdżałem na stacje i płaciłem talonami a teraz muszę  niepewnie czekać do listopada - mówi rolnik z Boczek.


W 2006 r. zwrot wydanych środków wynosić będzie 38,70 zł x ilość ha użytków rolnych.

Producent rolny w terminie od 1 września 2006 r. do 30 września 2006 r. składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenipoe oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 stycznia 2006 r. do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i będzie również dostępny na stronach intemetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r
. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz, stawki zwrotu do l litra (w 2006 r - 0.45 zł /litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na l litr oleju napędowego - liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r.
Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym..

Wydanie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego i wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 1 listopada 2006 r. do 30 listopada 2006 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

e-Grajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.