poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kraj

Rada Pożytku Publicznego

Ruszył nabór zgłoszeń kandydatów do utworzonej przez marszałka i wojewodę Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego.


Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury powołania Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego
oraz
o naborze zgłoszeń kandydatów do Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego

 

Szanowni Państwo,
przedstawiciele organizacji pozarządowych województwa podlaskiego

Wojewoda Podlaski Maciej Żywno  oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Zygmunt Dworzański we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, widząc potrzebę utworzenia na terenie Województwa Podlaskiego reprezentacji sektora pozarządowego, inicjują powołanie Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego.

Rada ta działać będzie, jako zespół wspierający działania sektora NGO na terenie naszego województwa. Składać się będzie z 15 członków, w tym przedstawicieli Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marszałka Województwa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyłonionych w procedurze konkursowej. Kadencja Rady trwać będzie 4 lata, od dnia jej powołania uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego.

Zgłoszenia kandydatów (1 organizacja = 1 kandydat), wypełnione według załączonego formularza (załącznik nr 1), należy przesyłać najpóźniej do dnia
3 kwietnia 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) drogą e-mailową lub listownie na adres:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
Zwycięstwa 26c lok.3
15-703 Białystok
tel. 085 6510 480
tel/fax. 085 732 28 46
biuro@owop.org.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja konkursowa powołana wspólnie przez Wojewodę Podlaskiego oraz Marszałka Województwa, dokona wyboru 6 kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych, do składu Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego. Kandydatury te zostaną przedłożone do zaakceptowania Zarządowi Województwa Podlaskiego.

Komisja konkursowa przy wyborze kandydatów, kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. ze względu na potrzebę zachowania reprezentacji poszczególnych subregionów województwa, za podstawowe kryterium przyjmuje się siedzibę organizacji, według parytetu po 2 osoby z każdego z trzech byłych województw: białostockiego, łomżyńskiego oraz suwalskiego,

2. ze względu na charakter działania Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego, uwzględnia się kryterium różnorodności branżowej i zakresu statutowego działania,

3. pod szczególną uwagę brane będzie doświadczenie kandydatów, ich aktywność w działalności sektora NGO oraz poparcie innych organizacji.

Zakres działania oraz regulamin Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego, zostaną przedstawione po zakończeniu procedury wyboru kandydatów.

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie, aktywność i wspólną pracę na rzecz wspierania i rozwoju sektora NGO w Województwie Podlaskim.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Wojewoda Podlaski - Maciej Żywno
Marszałek Województwa Podlaskiego - Jarosław Dworzański

Białystok, 18.03.2009 r.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.