poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

Przetarg w Starostwie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Starosta grajewski, 19-200 Grajewo ul. Strażacka 6B, tel./fax. (086)-273-84-62 ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na łącznej powierzchni ok. 5028 ha.

Termin realizacji zamówienia : do dnia 10.12.2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 25.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Janusz Korsak -inspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 086-273-84-75.

Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego ( pokój nr 18 ), w terminie do dnia 14.06.2004r. do godz. 10 00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2004r. o godz. 10 05 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 25.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:
-nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
-spełniają warunki określone w SIWZ,
-spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria wg. formuły spełnia -nie spełnia:
1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem - odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2.Nie zalegają z uiszczaniem podatków - zaświadczenie z US.
3.Nie zalegają z uiszczaniem opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zaświadczenie z ZUS.
4.Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
5.Posiadają uprawnienia wymagane przepisami ustawy zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
- cena brutto ( koszt ) - 100 %.

Grajewo, dnia 2004.05.26 Starosta Jarosław Augustowski

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.