czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

Przetarg na roboty malarskie

Przetarg na roboty malarskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczuczynie
ul. Łąkowa 1, 19-230 Szczuczyn

ogłasza:

przetarg pisemny ofertowy na wykonanie robót malarskich klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 32 – 3 klatki schodowe, oraz budynek mieszkalny przy ul. Kilińskiego 32A – 1 klatka schodowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty cenowej netto + podatek VAT zawierającej imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy.
  2. Referencje ( minimum dwie) z wykazem wcześniej wykonywanych robót o podobnym zakresie w ciągu ostatnich dwóch lat.
  3. Wpis do ewidencji działalności.
  4. Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach z ZUS i US.
  5. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oraz potwierdzenie wpłaty wadium.
  6. Wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie, konto:

    Bank Spółdzielczy w Szczuczynie nr 83 8768 0003 0000 0866 2000 0010 najpóźniej do 04 lutego 2011 r. do godz. 10.00

  7. Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 3 lata .
  8. Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 31 marca 2011 r.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem “ Przetarg na roboty malarskie klatek schodowych ” w terminie do 04.02.20101 r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2011 r

o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni.

Uczestnikowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy na wykonanie robót w ciągu 7 dni. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na wskazane konto.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podawania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z Regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.

 

Informacji udziela Prezes Zarządu lub Z-ca Prezesa Zarządu

Tel./fax  86 273 53 25 codziennie od poniedziałku do piątku

w godz. 8.00 - 15.00

Załącznik:  OFERTA (*.doc)

Załącznik: Przedmiar (*.pdf)

Załącznik: Oświadczenie (*.doc)

 

 

Zarząd Spółdzielni.

czwartek, 28 października 2021

Ograniczenie wizyt w KP PSP w Grajewie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.