Wiadomości

Przetarg na działki

Ogłoszenie o przetarguGmina Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Ruda .Poniższe nieruchomości posiadają urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie Księgę Wieczystą Nr 21466:

Przetarg na niżej wymienione działki odbędzie się 26 lutego 2004r. w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 do dnia 23 lutego 2004r.

Wadium należy wpłacić najpóźniej 23 lutego 2004r.Działka nr 478 o powierzchni 7062m2 przeznaczona w planie zagospodarowania

przestrzennego Gminy Grajewo pod usługi i urządzenia obsługi komunikacji.

Cena wywoławcza działki nr 478 wynosi 73 657 zł. wadium 7 365,70 zł.Działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo pod zabudowę mieszkaniową (jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe) z możliwością budowy parterowego budynku gospodarczego po granicy, o powierzchni zabudowy do 40 m2

Lp. Nr działki Powierzchnia w m2 Cena Wadium

1 479 1461 16400 zł. 1640 zł.

2 485 1467 16400 zł. 1640 zł.

3 505 1037 11710 zł. 1171 zł.

4 508 1199 13480 zł. 1348 zł.

Działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo pod zabudowę mieszkaniową (jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe)Działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo pod zabudowę mieszkaniową (jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe) i usługi nieuciążliwe.

Lp Nr działki Powierzchnia w m2 Cena Wadium

1 502 1214 15560 zł. 1556 zł.

2 512 1102 14200 zł. 1420 zł.

Przetarg na niżej wymienione działki odbędzie się 01 marca 2004r. w sali nr 1 Urzędu Gminy Grajewo ul.Komunalna 6

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy ul,Komunalna 6 do dnia 27 lutego 2004r.

Wadium należy wpłacić najpóźniej 27 lutego 2004r.

Działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo

Pod zabudowę mieszkaniową (jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe) z możliwością budowy parterowego budynku gospodarczego po granicy o powierzchni zabudowy do 40 m2

1 482 1528 17070 zł. 1707 zł.

2 484 1396 15630 zł. 1563 zł.

3 504 1249 14050 zł. 1405 zł.

4 507 1065 12020 zł. 1202 zł.Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo pod zabudowę mieszkaniową (jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe)1 491 1725 22400 zł. 2240 zł.

2 492 1671 21710 zł. 2171 zł.

3 494 1904 24700 zł. 2470 zł.Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo pod zabudowę mieszkaniową(jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe) i usługi nieuciążliwe.

1 498 5989 71688 zł. 7168,80 zł.

2 511 1102 14200 zł. 1420 zł.

3 513 1102 14200 zł. 1420 zł.Przetarg na niżej wymienione działki odbędzie się dnia 05 marca 2004r. o godz.10 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo ul.Komunalna 6

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grajewo ul.Komunalna 6 do dnia 02 marca 2004r.

Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 02 marca 2004r.Działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo pod zabudowę mieszkaniową (jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe)z możliwością budowy parterowego budynku gospodarczego po granicy o powierzchni zabudowy do 40 m2

1 480 1110 12550 zł. 1255 zł.

2 483 1364 15280 zł. 1528 zł.

3 503 1401 15690 zł. 1569 zł.

4 509 1366 15310 zł. 1541 zł.Działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewopod zabudowę mieszkaniową(jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe)

1 489 1638 21290 zł. 2129 zł.

2 490 1782 23125zł. 2312,50 zł.

3 506 1039 11740 zł. 1174 zł.Działki przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Grajewo pod zabudowę mieszkaniową (jedna kondygnacja plus poddasze użytkowe)i usługi nieuciążliwe

1 497 2743 37168 zł. 3716,80 zł.

2 510 1118 14400 zł. 1440 zł.Nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego.Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię,nazwisko i adres oferenta oraz nr telefonu.

2.Datę sporządzenia oferty.

3.Oświadczenie,że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

4.Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

5.Dowód wniesienia wadium.

6.Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie na której winno pisać : ”Oferta na zakup nieruchomości Nr........(w miejsce kropek wstawić nr działki której przedstawiamy ofertę) w Rudzie”.Wadium można wnieść w kasie Urzędu Gminy ul.Komunalna 6,lub na konto w BS Szczuczyn O/Grajewo Nr 21 8768 1013 1310 3105 2000 0010.

Wadium może być wniesione w gotówce lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Wadium wniesione w gotówce przez uczestnika przetargu ,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium zwraca się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.

Jeżeli osoba która wygrała przetarg uchyliła się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Grajewo zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania, którejkolwiek z ofert .Informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo ,ul.Komunalna 6 ,pokój Nr 7 tel.(086) 2723000 w. 26

źródło: www.gminagrajewo.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.