środa, 25 maja 2022

Szczuczyn

  • 2 komentarzy
  • 5026 wyświetleń

Program Rewitalizacji Gminy

 

    Szanowni Państwo, 
w dniu 7 grudnia 2016 r. Gmina Szczuczyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu mającego na celu opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn.

    Program Rewitalizacji to niezwykle ważny dokument, gdyż z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na obszarze Gminy Szczuczyn, z drugiej zaś pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie.

    Rewitalizacja jest procesem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych - czytamy w ustawie z 9 października 20015 roku. Dokument określa sposób prowadzenia tego procesu jako kompleksowy, uwzględniający zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Przystępując do przeprowadzenia rewitalizacji, zgodnie z wytycznymi ustawy miasto zobowiązane jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar może zostać wskazany jako zdegradowany, jeśli znajduje się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz gdy występuje na nim co najmniej jedno z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych.

    Obszarami zdegradowanymi wybranymi do rewitalizacji w Szczuczynie są m.in. obszary dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego (POM), centrum miasta, terenów dworca PKS, Stadionu Miejskiego w Szczuczynie, kompleksu kościelno – klasztornego, zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie, ruin Pałacu Szczuków.

    Celem strategicznym projektu ma być poprawa jakości życia mieszkańców obszarów zdegradowanych Szczuczyna oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru miasta Szczuczyn, poprzez realizację następujących celów głównych oraz szczegółowych:

Cel główny nr 1 - Rozwój ekonomiczny obszarów zdegradowanych poprzez wykorzystanie potencjału Szczuczyna.

Cel główny nr 2 - Zwiększenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost przedsiębiorczości w Szczuczynie.

Cel główny nr 3 - Rozwój kapitału społecznego oraz zapobieganie i redukcja negatywnych zjawisk społecznych w obszarze rewitalizowanym Szczuczyna.

Cele szczegółowe i działania:

  1. Zapewnienie spójnego ładu przestrzennego i uporządkowanie kluczowych dla rewitalizacji przestrzeni publicznych (m.in. rewitalizacja terenu POM, centrum miasta, placu rynkowego, zbiornika wodnego, zespołu klasztornego, Pałacu Szczuków).
  2. Stworzenie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb mieszkańców oraz turystów w tym osób niepełnosprawnych (tereny zielone i rekreacyjne).
  3. Wzrost aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców Szczuczyna a także rozwój przedsiębiorczości (szkolenia i warsztaty dot. przedsiębiorczości lokalnej, pozyskiwanie inwestorów).
  4. Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców Szczuczyna a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób pozostających bez zatrudnienia (np. promowanie przedsiębiorczości wśród młodych, pośrednictwo pracy).
  5. Odbudowa więzi społecznych i aktywizacja mieszkańców do realizacji w partnerstwach inicjatyw lokalnych (projekty międzypokoleniowe, mentoring społeczny).
  6. Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców obszaru objętego wsparciem w szczególności osób starszych oraz dzieci i młodzieży (infrastruktura sportowo-kulturalna z ofertą dedykowaną tym grupom).

    Jako Burmistrzowi, zależy mi aby ten dokument odnosił się do wszystkich problemów i zagrożeń, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć zadania możliwe do zrealizowania zarówno ze środków unijnych, jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać najważniejsze problemy, z jakimi boryka się Gmina.

    Dlatego też istotnym jest, aby w proces rewitalizacji zaangażowały się wszystkie osoby i instytucje, które chcą uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości Gminy Szczuczyn. Istotnym jest, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych zarówno z zagadnieniami społecznymi, ekonomicznymi, przestrzennymi, środowiskowymi i kulturowymi.

    Od tego roku w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie funkcjonuje punkt ds. rewitalizacji, gdzie będzie można zgłaszać swoje koncepcje dotyczące obszarów zdegradowanych, tj. wymagających specjalnego wsparcia.

    Ponadto, planujemy cykl spotkań z mieszkańcami odnośnie działań rewitalizacyjnych. Utworzony został również adres mailowy: rewitalizacja@um.szczuczyn.pl na który można przysyłać swoje propozycje działań dotyczących rewitalizacji Gminy Szczuczyn.

    Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku

Artur Kuczyński 
Burmistrz Szczuczyna

Komentarze (2)

Gmina otrzymała dofinansowanie, ale ile to juz nie napisali. Czyli jak mozna to rozumiec ? , że kasa będzie na każdą opisaną inwestycję ? Aż ciezko mi uwierzyc, ze unia da pieniadze na na wszystko..

Wybudowac nowy stadion,Zagospodarowac ladnie calą okolice i doprowadzic do porzadku Wissę i tereny zielone położone wzdluż rzeki. Takie tereny beda fajna atrakcja i odskocznią od pracy i obowiązków.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.