Programy unijne

Program MŁODZIEŻ

Pomoc pracownikom młodzieżowym i osobom zaangażowanym w realizację projektów Programu MŁODZIEŻ - to cel Działań Wspierających, piątej akcji Programu MŁODZIEŻ. To Akcja zdecentralizowana o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym. Dla dorosłych i młodzieży. Wsparcie mogą otrzymać następujące typy działań: Staż (job shadowing) Poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację. Trwa od 1 do 3 tygodni. Odbywa się za granicą w organizacjach prowadzących działalność zbliżoną do działalności organizacji, w której pracuje wyjeżdżający stażysta. Wizyty przygotowawcze Spotkanie przedstawicieli organizacji, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt w Programie MŁODZIEŻ. Seminaria służące nawiązywaniu kontaktów Są przede wszystkim po to, żeby ułatwić znalezienie partnerów do projektu (wymiany młodzieżowej, wolontariatu, inicjatyw młodzieżowych). Krótkie wizyty studyjne Służą nawiązaniu kontaktów oraz poznaniu warunków pracy z młodzieżą i polityki młodzieżowej w innym kraju Seminaria Wymiana doświadczeń w dziedzinie edukacji nieformalnej między pracownikami i liderami młodzieżowymi z co najmniej z 4 krajów. Kursy szkoleniowe Uczą jak w praktyce pracować z młodzieżą w czasie realizacji projektów młodzieżowych (np. wymian młodzieży). Informacja młodzieżowa Projekty, których celem jest opracowywanie, wymiana i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych o młodzieży i dla młodzieży. Międzynarodowe grupy i sieci partnerskie Struktury umożliwiające stały kontakt i współpracę organizacji, instytucji i grup młodzieżowych w ramach Programu MŁODZIEŻ. Działania służące podnoszeniu jakości i innowacyjności Przedsięwzięcia, które służą zwiększaniu udziału młodzieży defaworyzowanej w projektach Programu MŁODZIEŻ. Żadne z powyższych działań nie może być nastawione na zysk. Dodatkowo Komisja ogłosiła oddzielny konkurs na Innowacyjne projekty współpracy, szkolenia i informację wspierające edukację nieformalną. Tematy priorytetowe są następujące: różnorodność kulturowa i tolerancja, regiony o niższym poziomie życia, Europa Wschodnia - Kaukaz - Europa Południowo-Wchodnia, innowacyjność w europejskiej edukacji obywatelskiej, współpraca pomiędzy władzami regionalnymi i lokalnymi a młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi. Szczegółowy opis programu na stronie: http://europa.eu.int/comm/youth/call/6505/call_action_5_en.html. Kto może wziąć udział w programie Organizacje i grupy prowadzące statutową działalność młodzieżową oraz działające na zasadach wolontariatu. Ile pieniędzy można dostać Staż, wizyty przygotowawcze, seminaria służące nawiązywaniu kontaktów, krótkie wizyty studyjne, seminaria, kursy szkoleniowe - maksymalnie 70% kosztów podróży oraz część kosztów pobytu (dzienny ryczałt na zakwaterowanie i wyżywienie, stawka zależy od kraju). Informacja młodzieżowa, międzynarodowe grupy i sieci partnerskie, działania służące podnoszeniu jakości i innowacyjności - 50% całkowitych kosztów. Kraje uprawnione do ubiegania się o fundusze: ˇ państwa członkowskie UE ˇ kraje EEA: Islandia, Lichtenstein i Norwegia ˇ kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja ˇ Inne kraje, określane jako kraje trzecie, mogą uczestniczyć w działaniach wspierających Wymiany Młodziezy i Wolontariat Europejski. Jednak w projektach takich muszą uczestniczyć przedstawiciele przynajmniej dwóch państw członkowskich UE. Lista krajów trziecich znajduje sie na stronie: http://europa.eu.int/comm/youth/program/guide/other_countries_en.html. Terminy składania wniosków: - 1 lutego, 1 kwietnia, 1 czerwca, 1 września, 1 listopada dla projektów zdecentralizowanych; - 1 lutego, 1 czerwca, 1 listopada dla projektów z udziałem przedstawicieli "krajów trzecich". - 1 czerwca - innowacyjne projekty współpracy, szkolenia i informacje. (Szczegółowe priorytety w zaproszeniu do składania wniosków). W Polsce projekty o dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze zdecentralizowanym rozpatruje Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ. Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie: http://www.youth.org.pl/index.php/ida/13/ . Tam też można znaleźć adresy polskich Ośrodków Regionalnych Programu. Liste Narodowych Agencji Programu MŁODZIEŻ w poszczegónych krajach znaleźć można w interniecie pod adresem: http://europa.eu.int/comm/youth/program/contact.pdf . -------------------------------------------------------------------------------- Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ Narodowa Agencja Programu MLODZIEŻ ul. Mokotowska 43 IV p. 00-551 Warszawa PL Tel.: (22) 622 37 06; 628 60 14 Fax: (22) 622 37 08; 628 60 17 Email: youth@youth.org.pl http://www.youth.org.pl Renata Sobolewska

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.