Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 12052 wyświetleń

Plan pracy Rady Miasta

PLAN PRACY RADY MIASTA GRAJEWO NA 2008 ROK.

STYCZEŃ - LUTY
1. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Miasta oraz Rady Miasta na 2008 rok (Biuro RM; Przewodniczący RM; Przewodniczący Komisji RM).
2. Przyjęcie sprawozdań stałych Komisji Rady Miasta Grajewo za rok 2007.
3. Zatwierdzenie budżetu miasta na rok 2008.

MARZEC
1. Informacja na temat gospodarowania majątkiem komunalnym (WGK; WGN).
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały RM w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a także z przebiegu prac związanych z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo odrębnej własności (WGN).
3. Bezpieczeństwo w mieście - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie - rok 2007 (Biuro RM):
a. Informacja Prokuratora Rejonowego w Grajewie;
b. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie;
c. Informacja Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie;
d. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie.

KWIECIEŃ
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2007 - absolutorium. (Skarbnik; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM).
2. Informacja na temat stanu przygotowania inwestycji miejskich w 2008r.
3. Informacja o stanie bezrobocia na terenie miasta Grajewo w roku 2007 oraz o realizacji różnych form przeciwdziałania bezrobociu. (Biuro RM).
4. Informacja z działalności w roku 2007 następujących jednostek organizacyjnych miasta (Kierownicy i Dyrektorzy n/w jednostek):
a. Miejskiego Domu Kultury;
b. Miejskiej Biblioteki Publicznej;
c. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
d. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podporządkowanych mu jednostek:  Klubu  Seniora,  Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu „Zdrowie i Trzeźwość"
5. Informacja na temat polityki mieszkaniowej w mieście - stan aktualny i perspektywy rozwoju. (ZADM, WGK).

MAJ - CZERWIEC

1. Ocena estetyki miasta, stan zieleni oraz gospodarki odpadami komunalnymi. (ZWiK, WGK)
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych       w   roku   2007.   Informacja o przeprowadzonych kontrolach przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie miasta Grajewo w roku 2007. (Koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście).
3. Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2008". Zapoznanie się z harmonogramem imprez i uroczystości organizowanych w II półroczu 2008 roku sali widowiskowej MDK. (Dyrektor MDK).
4. Informacja na temat przygotowań do sezonu letniego - plan imprez kulturalno - sportowych w mieście (MDK; MOSiR).

SIERPIEŃ - WRZESIEŃ
1. Informacja o kosztach i przebiegu „Dni Grajewa 2008" (MDK).
2. Ocena działalności spółek miejskich (PUK, PEC, TBS) za rok 2007 i I półrocze 2008 roku, w tym przygotowanie miasta do sezonu grzewczego oraz sezonu zimowego (Prezesi spółek. Biuro RM).
3. Ocena działalności zakładów budżetowych miasta (ZADM i ZwiK) za rok 2007 i I półrocze 2008 roku (Dyrektorzy Zakładów).
4. Informacja o przygotowaniu miasta Grajewo do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2008/2009 (Dyrektorzy szkół i przedszkoli; Sekretarz Miasta).
5. Ocena gospodarki finansowej na podstawie wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008 roku (Skarbnik Miasta).

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD
1. Informacja Wojewody, Burmistrza, Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz Przewodniczącego RM w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Radnych i pracowników UM (Biuro Rady Miasta).
2. Informacja na temat stanu informatyki w Urzędzie Miasta Grajewo i jednostkach organizacyjnych miasta Grajewo (Sekretarz Miasta).

GRUDZIEŃ
1. Analiza realizacji skarg i wniosków wpływających do Rady Miasta i Burmistrza Miasta.
2. Podsumowanie pracy Rady Miasta w 2008 roku w ujęciu statystycznym (Biuro RM).
3. Uchwalenie stawek podatkowych na rok 2009.

Praca Rady Miasta będzie ponadto uzupełniana o:
1. Sprawozdania Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta z działalności w okresie między sesyjnym (na każdej zwyczajnej Sesji).
2. Sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta podjętych podczas poprzednich sesji (na każdej zwyczajnej sesji).
3. Sprawozdania z pracy komisji stałych RM (co pół roku).
4. Podejmowanie uchwał, których projekty będą w miarę potrzeb przedkładane Radzie Miasta do rozpatrzenia.
5. Rozpatrywanie innych spraw, skarg, wniosków i próśb - w miarę potrzeb.

Joanna Kosielska

 

wtorek, 23 lipca 2024

Ogłoszenie UM w Grajewie

Komentarze (2)

PLAN PLANEM A NA OSIEDLU "EPIDEMIA"
Jak można być takim beztroskim radny z oś Broniewskiego.Czy ten radny kiedy przezpacerował się wieczorową porą po tym osiedlu.Jak nie to ja serdecznie zapraszam.
A tak z ciekawości zapytam się do kogo mam się udać w celu zwrotu kosztów prania mego ubrania.Jeszcze dla przypomnienia podam p RADNEMU że stada podkreślam stada kawe, wron są plagą na tym osiedlu.

Jak pamiętam, to radni od lat zajmują się tymi samymi tematami-informacjami z jednostek organizacyjny podległych Miastu. Co zaś z tych informacji wynika, to pewnie nigdy nie usłyszymy. A swoją drogą, skąd taka tematyka pracy Rady Miasta, bo nie widać w niej problemów, jakimi żyją mieszkańcy Grajewa. Co na to nasi radni?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.