poniedziałek, 29 listopada 2021

Wiadomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Grajewo

Grajewo 2021.10.26

O G Ł O S Z E N I E 


Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 422 o powierzchni 0,3900 ha położoną na terenie wsi Kapice. Działka Nr 422 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów- Br R VI, R VI).

Opis nieruchomości:

- Br R VI    - 0,1500 ha
- R VI         - 0,2400 ha 

Do przetargu mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1655 ze zm.).

W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie,  Księgę Wieczystą LM1G 00033813/7.

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 422  wynosi  69 900,00 zł         wadium  6 990,00  zł

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 01 grudnia 2021 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Termin przeprowadzenia  poprzedniego przetargu  29.09.2021 r.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości, zawarcia  aktu notarialnego i opłat sądowych.

Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ze zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,

- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - a k t u a l n e g o wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona przez organ dokonujący rejestracji - w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział  w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. 

Mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz.2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 26.11.2021 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz. 8.00-14.00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na  działkę Nr  422 w Kapicach”.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. 

Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy  ogłoszeń w miejscowości Kapice oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl i w  BIP-ie i w Gazecie Wyborczej.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać telefonicznie /86/ 273 01 41 codziennie w godzinach 700 –1500.

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter  

 

__________________
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Grajewo

dla osoby fizycznej w przypadku zbierania danych osobowych jej dotyczących bezpośrednio od tej osoby.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)  zwanym dalej rozporządzeniem Wójt Gminy Grajewo informuje, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grajewo jest Wójt Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo; tel. 86 272 30 00, e-mail: [email protected] ,

2) z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Grajewo mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej listownie pod adresem: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”;

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargowej związanej ze sprzedażą nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, mogą być one przekazywane:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

b) podmiotom, które na podstawie umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w celu świadczenia usług (informatycznych, telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, archiwizacyjnych itp.) na rzecz Gminy Grajewo lub Urzędu Gminy Grajewo

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia lub inne przepisy prawa;

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.

 

poniedziałek, 29 listopada 2021

Uwaga kierowcy - ślisko na drogach w regionie!

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.