sobota, 28 maja 2022

Oferty i promocje

Ogłoszenie UG w Grajewie

OGŁOSZENIE
 nr 1


   Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 1558/4 o powierzchni 0,7707 ha położoną na terenie wsi Białaszewo.
Działka nr 1558/4 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest w strefie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi jako teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług lub jako  teren rekreacyjno-wypoczynkowy i sportu. W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie Księgę Wieczystą Nr LM1G 00021440/4.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 1558/4  wynosi  34.400  zł plus 23 % VAT tj. 42.312 zł    wadium  4.231,20  zł
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 500  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca   2011  roku o godz. 11 30  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
Pierwszy przetarg odbył się 05.04.2011 r.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium do dnia 08.07.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na działkę nr 1558/4  w Białaszewie ”.
-okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /0-86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej urzędu.


OGŁOSZENIE
nr 2

Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 12 lipca 2011  II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż   następujących  nieruchomości :
§    Nr 365 o powierzchni 0,3500 ha położonej  na terenie wsi Kapice dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00033813/7.
Działka nr 365 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: B-R VI, R VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 365  wynosi  15.000 zł  plus 23 % VAT tj. 18.450 zł      wadium  1.845 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca   2011 roku o godz. 900  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
§    nieruchomości składającej się z działek   Nr 224/1 o powierzchni 0,0151 ha  i 781/4  o powierzchni  0,0800 ha położonej  na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021440/4.
Działka Nr 781/4 zabudowana jest budynkiem po byłej pompowni wody, parterowym, bez podpiwniczenia, murowanym o powierzchni zabudowy 27 m2 w złym stanie, wyposażonym w instalację elektryczną.
Działki Nr 224/1 i 781/4 znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone są w ewidencji gruntów: B - RV, R V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działki położone są na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek Nr 224/1 i 781/4 wynosi  18.416,48 zł    wadium   1.841,65 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca  2011 roku o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
§    Nr 28 o powierzchni 0,2500 ha położonej  na terenie wsi Sojczynek dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021469/3.
Działka nr 28 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ls VI, N. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 28  wynosi  9.600 zł  plus 23 % VAT tj. 11.808 zł      wadium  1.180,80 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca   2011 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
§    Nr 42 o powierzchni 0,1700 ha położonej  na terenie wsi Sojczynek dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021469/3.
Działka nr 42 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 42  wynosi  6.700 zł  plus 23 % VAT tj. 8.241 zł      wadium  824,10 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca   2011 roku o godz. 1030  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Wójt Gminy Grajewo organizuje 12 lipca  2011 r.  II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż  nieruchomości  Nr 275/2 o powierzchni 0,0200 ha położonej  na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021440/4.
Działka nr 275/2  znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Przetarg ogranicza się do właścicieli sąsiednich nieruchomości : nr 275/1 i 273/3 położonych na terenie wsi Białaszewo.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 275/2  wynosi  320 zł  plus 23 % VAT tj. 393,60 zł      wadium  39,36 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca  2011 roku o godz. 1100  w Sali   Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
Pierwsze przetargi  odbyły się 05.04.2011 r.
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 08.07.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /0-86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.