sobota, 28 maja 2022

Oferty i promocje

Ogłoszenie UG w GrajewieWójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 27 kwietnia 2011  IV ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż   następujących  nieruchomości :

 Nr 204 o powierzchni 1,6300 ha położonej  na terenie wsi Kurejwa dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021476/5.
Działka Nr 204 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: Ls IV. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy leśne.
Cena wywoławcza nieruchomości Nr 204  wynosi  30.000 zł  wadium 3.000 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godz. 900  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 Nr 79 o powierzchni 0,5400 ha położonej  na terenie wsi Sienickie dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021467/9.
Działka Nr 79 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R VI, Ls V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy leśne.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 79  wynosi  4.700 zł   wadium  470 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2011 roku o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 nieruchomości składającej się z działek   Nr 207 o powierzchni 0,0500 ha  i  Nr 454  o powierzchni  0,0600 ha położonej  na terenie wsi Sojczyn Grądowy  dla której jest prowadzona księga  wieczysta  LM1G 0002147/3.
Działki Nr 207 i 454 znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone w ewidencji gruntów: Ł IV,N. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość położone są w strefie ograniczonego zalesienia teren otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek Nr 207 i 454 wynosi  400 zł       wadium 40 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2011 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 122 o powierzchni 0,2400 ha położonej  na terenie wsi Sojczyn Grądowy dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021470/3.
Działka Nr 122 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone w ewidencji gruntów: Ł VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość położona jest w strefie ograniczonego zalesienia teren otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 122  wynosi  1.500 zł   wadium  150 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godz. 1030  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 Nr 291 o powierzchni 0,1400 ha położonej  na terenie wsi Kacprowo dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021457/6.
Działka Nr 291 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ls VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy leśne.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 291  wynosi  1.500 zł  wadium  150 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2011 roku o godz. 1100  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 Nr 55 o powierzchni 0,1000 ha położonej  na terenie wsi Grozimy dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021462/4.
Działka Nr 55 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Lz, Ps IV. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy polowe.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 55 wynosi  500 zł   wadium   50 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2011 roku o godz. 1130  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
Przetargi  na zbywane nieruchomości odbyły się w dn. 21.09.2010 r. , 22.09.2010 r., 03.11.2010 r., 04.11.2010 r. , 04.01.2011 r. i 5.01.2011 r.
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

Wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 22.04.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz. 800-1400  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /0-86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.


OGŁOSZENIE
NR 2

Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 28 kwietnia  2011   III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż   następujących  nieruchomości :

 Nr 739 o powierzchni 0,3400 ha położonej na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021440/4.
Działka nr 739 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ł IV i Ls. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka przeznaczona jest pod uprawy leśne.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 739 wynosi  3.000 zł   wadium  300 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia  2011 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 Nr 147 o powierzchni  0,3400 ha  położonej na terenie wsi Grozimy  dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021462/4.
Działka Nr 147 znajduje się na terenie na którym  nie ma  opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: R VI, Ls V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy polowe.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 147  wynosi  3.500 zł   wadium   350 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2011 roku o godz. 1030  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Przetargi  na zbywane nieruchomości odbyły się w dn. 08.12.2010 r. i 01.02.2011 r.
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 22.04.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /0-86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.