niedziela, 26 maja 2024

Wiadomości

Ogłoszenie Starostwa G-wo

NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM W STAROSTWIE POWIATOWYM  W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B.

1. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
Prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie opracowywania projektów
w celu pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych i zagranicznych, prowadzenie bazy danych o zewnętrznych źródłach finansowania, prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem planów i programów na rzecz rozwoju lokalnego oraz ich monitorowaniem, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie, organizowanie i współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizacji imprez promocyjnych, koordynacja zadań powiatu i innych podmiotów w kontekście ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz organizacja procesu zlecania realizacji zadań powiatu, prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych, ewidencjonowanie składników majątkowych
i gospodarowanie nimi.  
2. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie średnie preferowane wyższe, 3 letni staż pracy .
3. Wymagania dodatkowe:
Znajomość prawa administracyjnego,  umiejętność obsługi komputera.
4. Wymagania pożądane:
Doświadczenie zawodowe, komunikatywność, kreatywność, umiejętność  pracy w zespole.
5. Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, świadectwo ukończenia szkoły średniej / dyplom uczelni, zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i wiedzę, oświadczenie
o niekaralności za przestępstwo umyślne.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 21 lutego 2007 roku.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat – I piętro.
7. Inne informacje:
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz.1593 z późn. zm./.

Grajewo, 2007-02-06

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.