Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczuczynie
 ul. Łąkowa 1, 19-230 Szczuczyn
ogłasza:
przetarg pisemny ofertowy na przebudowę istniejącej kotłowni olejowej o mocy kotła 200 kW w budynku przy ul. Kilińskiego 1 w Szczuczynie na kotłownię bezobsługową opalaną węglem asortymentu groszek energetyczny. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji  projektowej i powykonawczej przebudowy kotłowni, wykonanie ekspertyzy technicznej istniejącego komina, montaż nowego kotła wraz z uruchomieniem i podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. budynku mieszkalnego o ogólnej powierzchni 1.178,30 m2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    Złożenie pisemnej oferty cenowej netto + podatek VAT zawierającej imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy.
2.    Referencje ( minimum dwie) z wykazem wcześniej wykonywanych robót o podobnym zakresie w ciągu ostatnich trzech lat.
3.    Wpis do ewidencji działalności.
4.    Zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach  ZUS i US.
5.    Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, dokonał wizji lokalnej  i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz potwierdzenie wpłaty wadium.
6.    Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie, konto:
      Bank Spółdzielczy w Szczuczynie nr 83 8768 0003 0000 0866 2000 0010 najpóźniej do dnia 30.01.2012 r do godz. 10.00
7.    Okres gwarancji na wykonane roboty minimum 3 lata .
8.    Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia  31.08.2012 r.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Przetarg na przebudowę kotłowni ” w terminie do 30.01.2012  r. do godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2012 r o godz. 11.00
w siedzibie Spółdzielni.
Uczestnikowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy na wykonanie robót w ciągu 7 dni. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na wskazane konto. Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podawania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.
Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z Regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.

Załączniki:

Informacji udziela Prezes Zarządu lub Z-ca Prezesa Zarządu
Tel./fax (0-86) 273-53-25  codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00
Załączniki:  – 3 szt.
                                                                                     Zarząd Spółdzielni.

wtorek, 23 lipca 2024

Ogłoszenie UM w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.