poniedziałek, 4 grudnia 2023

Szczuczyn

Ogłoszenie Burmistrza Szczuczyna

Załącznik do zarządzenia Nr 53/23

Burmistrza Szczuczyna z dnia 27 października 2023 roku

 

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz publikację na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie na okres 21 dni, tj. od dnia 27 października 2023 r. do dnia 17 listopada 2023 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

 • Nr działki  - 355
 • Nr księgi wieczystej i stan prawny nieruchomości
  Działka jest objęta księgą wieczystą nr LM1G/00028215/7 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie. Prawo własności do nieruchomości przysługuje Gminie i Miastu Szczuczyn. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich oraz nie jest obciążona hipoteką.
 • Powierzchnia [ha] - 0,5114
 • Położenie i opis nieruchomości
  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części wsi Skaje. Oddalona (w linii prostej) ok. 450 m od Szczuczyna. Nieruchomość jest niezabudowana, w kształcie zbliżonym do trapezu, o nierównym ukształtowaniu terenu (miejscami zadolenia), porośnięta krzewami oraz trzciną w pobliżu cieku wodnego, w wielu miejscach zanieczyszczona gruzem. Działka jest sklasyfikowana jako las w IV klasie bonitacyjnej. Działka od wschodu  i południa przylega do gminnych dróg asfaltowych, a dalej do terenów istniejącej zabudowy zagrodowej, od zachodu do rzeki Wissy, natomiast od północy do trwałego użytku zielonego i częściowo do zabudowy zagrodowej. Przez skrajną wschodnią część działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Ponadto nieruchomość położona jest na terenie, który jest uzbrojony w sieć wodociągową, telekomunikacyjną. 
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
  Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Szczuczyn działka położona jest częściowo na terenach oznaczonych graficznie - zgodnie z Rysunkiem nr 1 jako załącznika do Uchwały nr 142/XXXV/10 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 23 marca 2010 roku, w skali 1:25000 jako: 
  - tereny zabudowy wsi,
  - tereny użytków rolnych (ekosystemy łąkowe) na obszarze oznaczonym na mapie jako tereny zagrożenia powodziowego.
  W chwili obecnej działka nie jest użytkowana.
 •  Wartość nieruchomości
  Według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia 10 października 2023 roku wynosi 39.107,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedem złotych)
 •  Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży
  Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

 

Wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2023 roku. Art. 35 ust. 2 pkt 5, 7, 8, 9 i 10 w/w ustawy – nie dotyczy.            

 

Burmistrz Szczuczyna

     Artur Kuczyński

 

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.