niedziela, 14 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 13246 wyświetleń

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  W STAROSTWIE POWIATOWYM
W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B.

1.  Wymiar etatu:   1
2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku: Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu rachunkowości oraz finansów publicznych prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego w Grajewie; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych; niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku; spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
4. Wymagania dodatkowe: Znajomość przepisów m.in. z zakresu finansów publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, samorządu terytorialnego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego; zdolność do interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów prawa; doświadczenie w obsłudze programów finansowo – księgowych; biegła znajomość obsługi komputera; znajomość obsługi programu “PŁATNIK”.
5.  Wymagania pożądane:  Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym; zdolność do   samodzielnej pracy  merytorycznej; komunikatywność,   kreatywność,  umiejętność organizowania  pracy w zespole; doświadczenie w księgowości  budżetowej.
6.   Wymagane dokumenty: List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie; oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
7.   Termin i miejsce składania dokumentów: Termin: do 09 sierpnia 2010 roku. Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat – I piętro.
8.   Inne informacje: Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V.  z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych /dz.U. Nr 223, poz.1458/.


Grajewo, 27.07.2010 r.

 

Komentarze (3)

"i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,"
"i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości," to w końcu ile ? oO

lata praktyki zależne są od posiadanego wykształcenia; kłania się czytanie ze zrozumieniem!

I jak młoda dziewczyna po studiach może znaleźć prace, jak wymagany jest co najmniej 3 letni staż, wszyscy wymagają stażu , tylko najpierw trzeba dać szansę zrobienia stażu.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.