czwartek, 18 lipca 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

                                                

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ODMOWNEJ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust 4 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311) w związku z art. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) 


zawiadamiam,


że Starosta Grajewski decyzją z dnia 18 czerwca 2024 r., znak sprawy : WA.6740.52.2024 odmówił Inwestorowi – Wójtowi Gminy Radziłów wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 162799B w m. Kieljany” gm. Radziłów.

 

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30. 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji  w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia : 20 czerwca 2024 r.

 

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.