poniedziałek, 20 września 2021

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy.”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 28.04.2014 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 162503B w obrębie miejscowości Brychy.”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewidencyjny 103, 137 oraz części działek nr 58, 63, 68, 69, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 115, 142, 296 w obrębie m. Brychy, gm. Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny: Brychy, jednostka ewidencyjna: Radziłów.
Działka nr ewid. 58 o pow. 0,9813ha na działki:

a) 58/2 o powierzchni 0,9809ha b) 58/1 o powierzchni 0,0004ha
Działka nr ewid. 63 o pow. 0,2868ha na działki:

a) 63/2 o powierzchni 0,2854ha b) 63/1 o powierzchni 0,0014ha
Działka nr ewid. 68 o pow. 1,1257ha na działki:

a) 68/2 o powierzchni 1,1185ha b) 68/1 o powierzchni 0,0072ha
Działka nr ewid. 69 o pow. 0,9964ha na działki:

a) 69/2 o powierzchni 0,9874ha b) 69/1 o powierzchni 0,0090ha
Działka nr ewid. 102 o pow. 1,3442ha na działki:

a) 102/2 o powierzchni 1,3410ha b) 102/1 o powierzchni 0,0032ha
Działka nr ewid. 104 o pow. 3,3526ha na działki:

a) 104/2 o powierzchni 3,3273ha b) 104/1 o powierzchni 0,0253ha
Działka nr ewid. 105 o pow. 0,4277ha na działki:

a) 105/2 o powierzchni 0,4252ha b) 105/1 o powierzchni 0,0025ha
Działka nr ewid. 106 o pow. 0,6066ha na działki:

a) 106/2 o powierzchni 0,6023ha b) 106/1 o powierzchni 0,0043ha
Działka nr ewid. 107 o pow. 0,3788ha na działki:

a) 107/2 o powierzchni 0,3767ha b) 107/1 o powierzchni 0,0021ha
Działka nr ewid. 108 o pow. 0,2784ha na działki:

a) 108/2 o powierzchni 0,2774ha b) 108/1 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 109 o pow. 0,2608ha na działki:

a) 109/2 o powierzchni 0,2593ha b) 109/1 o powierzchni 0,0015ha
Działka nr ewid. 110 o pow. 0,3580ha na działki:

a) 110/2 o powierzchni 0,3574ha b) 110/1 o powierzchni 0,0006ha
Działka nr ewid. 111 o pow. 0,3513ha na działki:

a) 111/2 o powierzchni 0,3495ha b) 111/1 o powierzchni 0,0018ha
Działka nr ewid. 112 o pow. 0,6907ha na działki:

a) 112/2 o powierzchni 0,6873ha b) 112/1 o powierzchni 0,0034ha
Działka nr ewid. 113/1 o pow. 0,2064ha na działki:

a) 113/4 o powierzchni 0,2054ha b) 113/3 o powierzchni 0,0010ha
Działka nr ewid. 113/2 o pow. 0,2041ha na działki:

a) 113/6 o powierzchni 0,2030ha b) 113/5 o powierzchni 0,0011ha
Działka nr ewid. 114 o pow. 0,7972ha na działki:

a) 114/2 o powierzchni 0,7936ha b) 114/1 o powierzchni 0,0036ha
Działka nr ewid. 115 o pow. 0,0557ha na działki:

a) 115/2 o powierzchni 0,0544ha b) 115/1 o powierzchni 0,0013ha
Działka nr ewid. 142 o pow. 2,1824ha na działki:

a) 142/2 o powierzchni 2,1815ha b) 142/1 o powierzchni 0,0009ha
Działka nr ewid. 296 o pow. 1,0854ha na działki:

a) 296/4 o powierzchni 1,0834ha b) 296/3 o powierzchni 0,0013ha
c) 296/2 o powierzchni 0,0004ha d) 296/1 o powierzchni 0,0003ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b, c, d) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 , tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.