piątek, 7 października 2022

Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Poprawa dostępności  do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”.        
        
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B w Grajewie  – Starosta Grajewski wydał w dniu 20.11.2009r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiórowej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”.
   
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.
   
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr 3157, 3238, 3221/4, 3222, 3235/2, 3236, 3250, 3302/1, 3301/19, 84/1 oraz części działek o nr 3140/4, 3541, 3237, 3301/20, 3301/10, 3301/17; - obręb ewid. Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 3140/4 o pow. 0,8134ha na działki:
a). 3140/5 o powierzchni 0,5892ha b). 3140/6 o powierzchni 0,2242ha
Działka nr ewid. 3541 o pow. 0,2621ha na działki:
a). 3541/1 o powierzchni 0,2567ha b). 3541/2 o powierzchni 0,0054ha
Działka nr ewid. 3237 o pow. 1,4925ha na działki:
a). 3237/1 o powierzchni 1,2523ha b). 3237/2 o powierzchni 0,2402ha
Działka nr ewid. 3301/20 o pow. 41,2365ha na działki:
a). 3301/26 o powierzchni 40,9840ha b). 3301/25 o powierzchni 0,2525ha
Działka nr ewid. 3301/10 o pow. 1,6485ha na działki:
a). 3301/28 o powierzchni 1,6425ha b). 3301/27 o powierzchni 0,0060ha
Działka nr ewid. 3301/17 o pow. 10,9346ha na działki:
a). 3301/30 o powierzchni 10,9135ha  b). 3301/29 o powierzchni 0,0211ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071,  ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonanie  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel. (086) 273-84-70.


                                                                                                 Z up. Starosty
                                                                                                    Mariusz Mikielski

czwartek, 6 października 2022

Wojewodzin. Konkurs kulinarny "Ale tort"

czwartek, 6 października 2022

Wycinka drzew będzie prostsza?

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.