piątek, 7 października 2022

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 9717 wyświetleń

OBWIESZCZENIE STAROSTY

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Elewatorskiej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych”.                 
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B w Grajewie  – Starosta Grajewski wydał w dniu 25.09.2009r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Elewatorskiej w Grajewie” w ramach zadania inwestycyjnego “Poprawa dostępności do przemysłowej części Miasta Grajewo z sieci dróg krajowych” – w km 0+000,00 – 0+732,50 drogi powiatowej nr 2630B; km 0+929,00 – 1+000,00 drogi gminnej nr 102947B.
 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.


 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr 3118, 3204, 3301/7, 3203 oraz części działek o nr 3198, 3197, 3299/2, 3301/8, 3200, 3202, 3206/1; - obręb ewid. Grajewo.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 3198 o pow. 1,2306ha na działki:
a). 3198/2 o powierzchni 1,0991ha b). 3198/1 o powierzchni 0,1315ha
Działka nr ewid. 3197 o pow. 0,5751ha na działki:
a). 3197/1 o powierzchni 0,5609ha b). 3197/2 o powierzchni 0,0142ha
Działka nr ewid. 3299/2 o pow. 0,0507ha na działki:
a). 3299/5 o powierzchni 0,0478ha b). 3299/4 o powierzchni 0,0029ha
Działka nr ewid. 3301/8 o pow. 1,2838ha na działki:
a). 3301/31 o powierzchni 1,2121ha b). 3301/32 o powierzchni 0,0717ha
Działka nr ewid. 3200 o pow. 7,6616ha na działki:
a). 3200/1 o powierzchni 7,6458ha   b). 3200/2 o powierzchni 0,0158ha
Działka nr ewid. 3202 o pow. 4,3314ha na działki:
a). 3202/1 o powierzchni 4,1900ha   b). 3202/2 o powierzchni 0,1414ha
Działka nr ewid. 3206/1 o pow. 1,1218ha na działki:
a). 3206/3 o powierzchni 0,9375ha   b). 3206/4 o powierzchni 0,0583ha
c). 3206/5 o powierzchni 0,1260ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a), c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

             Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, z póżn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel. (086) 273-84-70.


                                                                                                                Z up. Starosty
                                                                                                    Mariusz Mikielski

piątek, 7 października 2022

Akcja "Sprzątanie Jeziora Toczyłowo" (9.10)

piątek, 7 października 2022

Wierzbowo. Jesienny Piknik Rodzinny (15.10)

Komentarze (3)

a kiedy przemysłowa panie starosto wstyd droga wylotowa

a możne byście coś w końcu zrobili coś z droga na ulicy Fabrycznej.... tam jest tragedia normalnie

a może ekologiczna !!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.