Wiadomości

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w Wąsoszu – km 5+782 drogi powiatowej nr 1812B."
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie  ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo działającego z pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Grajewskiego, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 13.02.2009r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wissę  w Wąsoszu –  km 5+782 drogi powiatowej nr 1812B".

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania  w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.
    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr 781/17; 787; 2419 oraz części działek o nr 2155, 318, 2445 - obręb ewid. Wąsosz.
Działki ulegające podziałowi:
działka nr ewid. 2155 o pow. 0,0934ha na działki:
    a). 2155/1 o powierzchni 0,0060ha
b). 2155/2 o powierzchni 0,0874ha
działka nr ewid. 318 o pow. 0,3836ha na działki:
a). 318/2 o powierzchni 0,0044ha
    b). 318/1 o powierzchni 0,3792ha
działka nr ewid. 2445 o pow. 0,9074ha na działki:
    a). 2445/1 o powierzchni 0,0141ha
b). 2445/2 o powierzchni 0,8933ha
 - obręb ewid. Wąsosz,
 
Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, która będzie przejęta na cele związane z realizacją inwestycji, ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, z póżn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23,24,  tel. (086) 273-84-69.


                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski

czwartek, 30 czerwca 2022

Kończy się budowa zapory na granicy

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.