Wiadomości

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 10.02.2014 r.


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w m. Rydzewo Pieniążek w km 2+478 drogi powiatowej nr 1823B.”
Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2013, poz. 687 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo, występującego w imieniu Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo  – Starosta Grajewski wydał w dniu 07.02.2014r. decyzję nr 1/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w m. Rydzewo Pieniążek w km 2+478 drogi powiatowej nr 1823B.”
 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Grajewskiego. Stronami postępowania   w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 21/6, 23/7, 24/4, 33, 34, część działki nr 23/5 oraz zajęcie wód płynących rzeki Wissy na czas realizacji inwestycji na działkach ewidencyjnych nr: 21/5, 23/3, 23/6, 24/3, 88  w obrębie m. Rydzewo Pieniążek, jednostka ewid. Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny: Rydzewo Pieniążek, jednostka ewidencyjna: Radziłów
działka nr ewid. 23/5 o pow. 0,6533ha na działki:
a) 23/9 o powierzchni 0,6523ha     
b) 23/8 o powierzchni 0,0010ha 

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,            


Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530, tel. (086) 273-84-70.

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy „ W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”

 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


 Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia   o wydaniu decyzji.
 Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
 Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


                                                                                                             


                                                                                                            

piątek, 19 lipca 2024

Weekend w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.