czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

Obwieszczenia Starosty Grajewskiego z dnia 29.05.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 29 maja 2023 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 162514B  w miejscowości Kramarzewo od km 0+000,00 do km 0+405,82”

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia  10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji    w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162) – obwieszcza się, że w dniu  26 maja 2023 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów p. Krzysztofa Milewskiego,   Plac 500 lecia 14, 19-213 Radziłów,  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa  z rozbudową drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo od km 0+000,00 do km 0+405,82”

 

 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 95/1, 117 ; części działek  nr  105, 118/2; skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 94, 95/2, 106, 81/1; zajęcie w celu wykonania kanalizacji deszczowej 111, 112; przebudowa sieci energetycznej 104, 116  – wszystkie działki obręb Kramarzewo.

     

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego  w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,   tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

 

     Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

czwartek, 28 września 2023

Grajewo Kino. "Zielona granica" (21-22.10)

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.