Wiadomości

OBWIESZCZENIA STAROSTY

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
Nr 1


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Łomżyńskich w Radziłowie” - w km 0+000 – 0+220 drogi gminnej nr 104163B; km 0+000 – 0+320 drogi gminnej nr 104164B; km 0+000 – 0+120 drogi gminnej nr 104150B.                    
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie  – Starosta Grajewski wydał w dniu 14.04.2009r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Łomżyńskich w Radziłowie” - w km 0+000 – 0+220 drogi gminnej nr 104163B; km 0+000 – 0+320 drogi gminnej nr 104164B; km 0+000 – 0+120 drogi gminnej nr 104150B .
 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr  540/7, 915, 916, 946, 945, oraz części działek o nr 1431/3, 797/3, 797/4, 797/5, 520, 521, 524, - obręb ewid. Radziłów.
Działki ulegające podziałowi:
działka nr 521, obręb Radziłów o powierzchni 0,5817ha na działki:
 a). 521/2 o powierzchni 0,5743ha  b). 521/1 o powierzchni 0,0074ha
działka nr 524, obręb Radziłów o powierzchni 0,7538ha na działki:
 a). 524/2 o powierzchni 0,7412ha  b). 524/1 o powierzchni 0,0126ha
działka nr 520, obręb Radziłów o powierzchni 0,7734ha na działki:
 a). 520/2 o powierzchni 0,7625ha  b). 520/1 o powierzchni 0,0109ha
działka nr 797/4, obręb Radziłów o powierzchni 0,1300ha na działki:
 a). 797/11 o powierzchni 0,1252ha  b). 797/10 o powierzchni 0,0048ha
działka nr 797/3, obręb Radziłów o powierzchni 0,1003ha na działki:
 a). 797/9 o powierzchni 0,0976ha  b). 797/8 o powierzchni 0,0027ha
działka nr 797/5, obręb Radziłów o powierzchni 0,0801ha na działki:
a). 797/13 o powierzchni 0,0784ha  b). 797/12 o powierzchni 0,0017ha
działka nr 1431/3, obręb Radziłów o powierzchni 2,5606ha na działki:
a).1431/6 o powierzchni 2,5389ha  b).1431/5 o powierzchni 0,0217ha
 
Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071,  z póżn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23,24, tel. (086) 273-84-69.

 

 

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO
Nr 2


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ Przebudowa ulicy Sportowej w Radziłowie” - w km 0+000 – 0+450 drogi gminnej nr 104161B.                          
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie  – Starosta Grajewski wydał w dniu 14.04.2009r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej           pn. „ Przebudowa ulicy Sportowej w Radziłowie” - w km 0+000 – 0+450 drogi gminnej                    nr 104161B.
 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.
 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr 935; 1648, 396/12 oraz części działek o nr 394; 395; 396/2; 396/13; 397; - obręb ewid. Radziłów.
Działki ulegające podziałowi:
działka nr 394, obręb Radziłów o powierzchni 0,4559ha na działki:
a). 394/2 o powierzchni 0,4534ha
b). 394/1 o powierzchni 0,0025ha
działka nr 395, obręb Radziłów o powierzchni 0,7084ha na działki:
a). 395/2 o powierzchni 0,6910ha
 b). 395/1 o powierzchni 0,0174ha
działka nr 396/13, obręb Radziłów o powierzchni 1,6354ha na działki:
a). 396/15 o powierzchni 1,5331ha
b). 396/14 o powierzchni 0,1023ha
działka nr 397, obręb Radziłów o powierzchni 0,7496ha na działki:
a). 397/2 o powierzchni 0,7159ha
b). 397/1 o powierzchni 0,0337ha
działka nr 396/2, obręb Radziłów o powierzchni 2,0662ha na działki:
a). 396/18 o powierzchni 1,9846ha
b). 396/17 o powierzchni 0,0223ha
c). 396/16 o powierzchni 0,0593ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b), c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, z póżn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonanie  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23,24, tel. (086) 273-84-69.

 

 

 

OBWIESZCZENIE  STAROSTY GRAJEWSKIEGO
Nr 3
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ Przebudowa ulicy Bargłówek w Radziłowie” - w km 0+000 – 0+458; km 0+000 – 0+100 drogi gminnej nr 104169B                          
Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) - zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie  – Starosta Grajewski wydał w dniu 14.04.2009r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   pn. „Przebudowa ulicy Bargłówek w Radziłowie” - w km 0+000 – 0+458; km 0+000 – 0+100 drogi gminnej nr 104169B .
 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.
 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr  1053/3, 1054/4, 1447, 1485, oraz części działek o nr 1063, 1061, 1057/1, 1099, 1098/2, 1098/1, 1086,  1085, 1083, - obręb ewid. Radziłów.
Działki ulegające podziałowi:
działka nr 1063, obręb Radziłów o powierzchni 0,0583ha na działki:
 a). 1063/2 o powierzchni 0,0573ha   b). 1063/1 o powierzchni 0,0010ha
działka nr 1061, obręb Radziłów o powierzchni 0,2133ha na działki:
a). 1061/2 o powierzchni 0,2074ha   b). 1061/1 o powierzchni 0,0059ha
działka nr 1057/1, obręb Radziłów o powierzchni 0,0963ha na działki:
 a). 1057/3 o powierzchni 0,0947ha   b). 1057/2 o powierzchni 0,0016ha
działka nr 1083, obręb Radziłów o powierzchni 0,0498ha na działki:
 a). 1083/2 o powierzchni 0,0490ha   b). 1083/1 o powierzchni 0,0008ha
działka nr 1085, obręb Radziłów o powierzchni 0,0632ha na działki:
a). 1085/2 o powierzchni 0,0614ha   b). 1085/1 o powierzchni 0,0018ha
działka nr 1086, obręb Radziłów o powierzchni 0,0754ha na działki:
 a). 1086/2 o powierzchni 0,0740ha   b). 1086/1 o powierzchni 0,0014ha
działka nr 1099, obręb Radziłów o powierzchni 0,0694ha na działki:
a). 1099/2 o powierzchni 0,0682ha   b). 1099/1 o powierzchni 0,0012ha
działka nr 1098/2, obręb Radziłów o powierzchni 0,0889ha na działki:
 a). 1098/6 o powierzchni 0,0865ha   b). 1098/5 o powierzchni 0,0024ha
działka nr 1098/1, obręb Radziłów o powierzchni 0,1683ha na działki:
 a). 1098/4 o powierzchni 0,1664ha   b). 1098/3 o powierzchni 0,0019ha
 
Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. NR 98, poz. 1071, z póżn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonanie  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23,24, tel. (086) 273-84-69.

                                                                                                                Z up. Starosty
                                                                                                   Mariusz Mikielski

                                                                                                 
                                                                                                            

czwartek, 30 czerwca 2022

Kończy się budowa zapory na granicy

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.