Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E


o wszczęciu postępowania    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,   z a w i a d a m i a   się,  że w dniu 10.05.2012 r. zostało wszczęte   na żądanie PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną budową budynku wielorodzinnego przy ul. Ekologicznej w Grajewie na działkach nr 1639/1, 1642/6, 1643/3, 1645/7, 1644/15, 1889/4, 1888/3, 1659, 1644/7, 1645/8, 1645/9, 1644/31, 1644/30, 1645/10.
    W ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w Grajewie pokój nr 24,   tel. 862738469 zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów, dowodów  i zgłoszonych żądań.                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski

poniedziałek, 15 sierpnia 2022

MTB - to duże wyzwanie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.