środa, 17 lipca 2024

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 12988 wyświetleń

Nowy skład Zarządu SWISON


21 marca 2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Wybrano nowy skład Zarządu SWISON:
Prezes Zarządu - Maria Podgórska
I wiceprezes - Agnieszka Downar
II wiceprezes - Halina Zalewska
Sekretarz - Ewa Truszkowska
Skarbnik - Barbara Strzebińska


Prezesem Stowarzyszenia zapewne ze względu na zły stan zdrowia nie została Anna Zielińska.
W roku 1995 wspólnie z 5 osobami niepełnosprawnymi założyła Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie.
To spowodowało, że mogła nieść pomoc innym na szeroka skalę. Została wybrana prezesem Stowarzyszenia, funkcję tę pełniła do III 2013 r.
Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!
Sprawozdanie merytoryczne za 2012 r. zawiera m.in.:


 Nazwa organizacji i adres: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,
19-200 Grajewo, os. Centrum 38A, tel. - fax 086 273 85 42,
Rejestr : Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku, data wpisu do KRS – 9.01.2002r., Nr KRS 0000079288, REGON 450145402
Pierwszy wpis do rejestru Stowarzyszeń : Sąd Wojewódzki w Łomży nr rej. 473, wpis w dniu 09.04.1996 r.

Zarząd Stowarzyszenia (2012 r.):
Anna Zielińska – Prezes, Maria Podgórska – I  wiceprezes, Halina Zalewska -  II wiceprezes, Barbara Strzebińska  - skarbnik, Agnieszka Downar - sekretarz     


Zasady, formy i metody realizacji celów statutowych SWISON
Stowarzyszenie SWISON jest stowarzyszeniem społecznym i działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego siedzibą jest miasto Grajewo, teren działalności obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele Statutowe Stowarzyszenia – przedmiot działalności wg PKD
 - Pełna integracja osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa; - znoszenie barier architektonicznych, psychologicznych, społecznych, transportowych i w komunikowaniu się i innych, które utrudniają osobom niepełnosprawnych aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym i korzystania z pełni praw obywatelskich; -pomoc w zdobywaniu potrzebnego sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego i ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym; - uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby ludzi niepełnosprawnych; - organizowanie grup wzajemnego wsparcia i samopomocy; - pozyskiwanie funduszy na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym; - organizowanie obozów rehabilitacyjnych i imprez integracyjnych; - organizowanie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych; - prowadzenie działań w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym.

W 2012 r. Stowarzyszenie zorganizowało  następujące przedsięwzięcia:
W ramach integracji osób niepełnosprawnych z ogółem społeczeństwa, uwrażliwienia ludzi na potrzeby osób niepełnosprawnych  Stowarzyszenie zorganizowało m.in.

* Festyn Integracyjny " Żyjmy Razem - Grajewo 2012", który odbył się 18 maja 2012 r.
W Klubie ,,Hades” w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego. Była to już X edycja tego Festynu. Wzięło w nim udział około 180 osób, w tym około 100 osób niepełnosprawnych naszego miasta, powiatu i innych miejscowości woj. podlaskiego.

* Festyn  Integracyjny "Sportowy Piątek”, który odbył się 14.09.2012 r. w Klubie ,,Hades” w Grajewie przy ul. Wojska Polskiego i zgromadził około 150 osób. Udział wzięły osoby niepełnosprawne i młodzież ze szkół i placówek grajewskich oraz miejscowa społeczność.

* Projekt "Godne Życie" finansowany w całości  z nawiązek sądowych a skierowany do ofiar przemocy w rodzinie realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  w Grajewie w okresie od 01.01.2012 do  30.06.2012r a rozpoczął się od 01.07.2011 do 31.12.2011r. Zarząd podjął uchwałę o kontynuacji projektu. Głównym Celem projektu „Godne Życie” jest wyrównywanie szans oraz poprawa sytuacji życiowej i zawodowej kobiet doświadczających przemocy w rodzinie

* członkowie SWISON brali aktywny udział w środowiskowych imprezach lokalnych takich jak: ”Dni Grajewa”, "III Powiatowy Dzień Godności”, ,"Festiwal Gorących Serc”, "Bieg Wilka”, "Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych”, "Międzywarsztatowy Przegląd  Piosenki” Sejny.

* Zadaniem głównym Stowarzyszenia jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.  Zostały zorganizowane dwa obozy integracyjne żeglarskie przy współpracy z
Zespołem Szkół Specjalnych nr 3 im. Jana Pawła – Grajewo w Yaht  Club ,,Arcus” w Rajgrodzie. Uczestniczyło 25 osób – członków Stowarzyszenia SWISON prowadził systematyczną pomoc  w  usamodzielnianiu się uczestnikom z WTZ.

* w ramach znoszenia barier architektonicznych, psychologicznych, społecznych i w komunikowaniu się udzielamy pomocy merytorycznej w likwidacji barier architektonicznych przystosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzimy poradnictwo w zakresie nabycia potrzebnego sprzętu, poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością, pomoc w załatwianiu spraw rentowych, rodzinnych – udzielono 90 porad w skali roku w ramach projektu Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin. Dyżury w ramach wolontariatu pełnią: psycholog, pedagog i prawnik.

*  prowadzony jest również Punkt Informacji o Prawach i Uprawnieniach Obywateli.
Porady są udzielane dwa razy w miesiącu I i III piątek miesiąca. Punkt prowadzony jest przez wolontariuszy. W ramach tego zadania współdziałamy z innymi podmiotami. Są świadczone usługi dla osób po wypadkach, oraz  pozostałym członkom stowarzyszenia w sprawach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Organizowanie zajęć rehabilitacyjno –terapeutycznych                                         
 Działa Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i środków finansowanych Samorządów lokalnych. W WTZ zatrudnionych jest 16 osób, 35 uczestników niepełnosprawnych ze sprężoną niepełnosprawnością.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w 7 pracowniach terapeutycznych:
- ceramiczno-plastycznej,
- introligatorskiej,
- krawiecko-dziewiarskiej,
- informatycznej,
- politechnicznej,
- gospodarstwa domowego
-muzyczno-terapeutycznej

Funkcjonuje dobrze wyposażona sala rehabilitacyjna, w której są prowadzone ćwiczenia usprawniające przez rehabilitanta. W roku 2012 zostały zakupione ze środków SWISON 2 urządzenia rehabilitacyjne. Prowadzone są zajęcia muzyko terapeutyczne przez terapeutę, co zaowocowało powstaniem zespołu wokalno muzycznego „Tacy Sami” i grupy tanecznej. Pozwoliło to uczestnikom WTZ przełamać barierę psychologiczną  w stosunku do środowiska ludzi zdrowych.
 Porad udzielają psycholog i logopeda.  Oba zespoły występują na imprezach lokalnych
i krajowych. Uczestnicy WTZ brali udział w różnych imprezach miejscowych, powiatowych i wojewódzkich. Poprzez publiczną promocję odkrytych talentów nastąpiło przełamanie bariery psychologicznej – oraz akceptacja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Zorganizowaliśmy w ramach projektu „Niepełnosprawni ale pełnoprawni” bank danych dotyczący osób niepełnosprawnych i ich aktywizacji zawodowej.    
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
                                                                          
 Liczba członków SWISON   -  73 osoby
Członkowie zwyczajni           -  56 osób
Członkowie  wspierający       -  11 osób
Członkowie honorowi            -    6 osób.

Zarząd SWISON odbył w 2012 r. 6 posiedzeń  w okresie sprawozdawczym i podjął 6 uchwał.

Podczas Walnego zebrania przyjęto plan pracy na rok 2013 r.

Sytuacja majątkowa i finansowa Stowarzyszenia na koniec roku 2012 jest  dobra, nie istnieje zagrożenie dalszej kontumacji działalności. Kontrola przez biegłego rewidenta księgowego na wniosek starosty – wynik pozytywny, kontrolujący nie wniósł żadnych zastrzeżeń odnośnie dysponowania środkami publicznymi.
Komentarze (4)

NAJUKOCHAŃSI ! My również życzymy Pani Ani bardzo szybkiego powrotu do zdrowia ! Bardzo Pani i innym osobom dziękujemy za okazanie nam i naszemu synowi Markowi ludzkiego serca , którego co raz mniej na tym świecie a coraz bardziej on tego potrzebuje ! Jednocześnie życzymy nowej Pani Prezes ; całemu Zarządowi SWISON ; oraz całemu Stowarzyszeniu , WTZ oraz osobom wspierającym – zdrowia i Błogosławieństwa Bożego na tej przepięknej niwie jaką jest niesienie pomocy każdemu innemu człowiekowi !!! SZCZĘŚĆ BOŻE WAM WSZYSTKIM ORAZ WSZYSTKIM LUDZIOM NIOSĄCYM INNYM POKÓJ ,WIARĘ , NADZIEJĘ , MIŁOŚĆ I DOBRO !!!

Pani Ania wspaniały człowiek, dużo zdrówka i radości na każdy dzień!

Pani Aniu życzę dużo zdrowia oraz tego, aby Pani ciepły uśmiech nigdy nie zszedł z ust. Pozdrawiam serdecznie.

Narescie zmiany- szkoda tylko, ze kilka la za pozno.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.