sobota, 18 września 2021

Wiadomości

  • 16 komentarzy
  • 8515 wyświetleń

Nabór na wolne stanowisko


BURMISTRZ  MIASTA  GRAJEWO OGŁASZA  OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE  PODINSPEKTORA W WYDZIALE ORGANIZACYJNYM


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo.

2. Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):
1) posiadanie obywatelstwa  polskiego,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
4) posiadanie 5 letniego stażu pracy,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) posiadanie wykształcenia wyższego minimum I stopnia,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
9) prawo jazdy kat B

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):
1) posiadanie doświadczenia zawodowego, w szczególności  w administracji samorządowej,
2) umiejętność sporządzania pism urzędowych,
3) min. 5 letnie doświadczenie w kierowaniu samochodem osobowym,
4) aktualne badania psychotechniczne kierowców kat B,
5) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych (obsługa systemu Windows, pakietu Microsoft Office),
6) podstawowa wiedza techniczna z zakresu informatyki (umiejętność naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego)
7) samodzielność, umiejętność organizacji pracy,
8) komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność,
9) sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa.

5. Zakres zadań wykonywanych w szczególności  na stanowisku :
1) sprawne  i terminowe załatwianie spraw urzędowych,
2) uczestniczenie w szkoleniu zawodowym i podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia,
3) przygotowywanie – wynikających z zakresu czynności- danych, ocen, analiz, informacji, sprawozdań, ankiet
4) dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu oraz o estetyczny wygląd stanowiska pracy,
5) kierowanie samochodem służbowym,
6) wykonywanie czynności związanych z ubezpieczeniem samochodu służbowego w zakresie OC, AC, NNW w odpowiednich terminach,
7) dokonywanie drobnych napraw samochodu służbowego możliwych do wykonania we własnym zakresie i nie mających wpływu na bezpieczeństwo jazdy,
8) zakup niezbędnych części i akcesoriów do samochodu służbowego po uprzednim uzgodnieniu 
z przełożonym,
9) odpowiedzialność za utrzymanie samochodu służbowego w odpowiednim stanie estetycznym i technicznym oraz w gotowości do podróży służbowej,
10) codzienne rozliczenie kart drogowych,
11) dostarczanie pism urzędowych i innych materiałów do wskazanych jednostek organizacyjnych,
12) zamieszczanie za wiedzą i zgodą przełożonych danych na stronie internetowej miasta i BIP,
13) obsługa organizacyjna i techniczna dot.  realizowanych przez miasto projektów  m.in. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Grajewo”,
14) obsługa strony internetowej Urzędu www.grajewo.pl
15) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń w zakresie wdrażania rozwiązań informatycznych w administracji samorządowej,

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku  podinspektora:
Miejsce pracy
Praca w budynku Urzędu i poza nim. Warunki pracy bezpieczne. Budynek Urzędu piętrowy nie   dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na  wózkach inwalidzkich. Brak windy. 
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane z analizą i stosowaniem przepisów prawa oraz obsługą komputera 
i urządzeń biurowych. Prowadzenie samochodu służbowego. Współpraca z pracownikami Urzędu, korespondencja tradycyjna i e-mailowa, przemieszczanie się wewnątrz budynku Urzędu.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom  niewidomym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia Ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Grajewo,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) kserokopia dowodu osobistego,
c) kserokopia prawa jazdy kat B,
d) aktualne badania psychotechniczne kierowców kat B,
e) kserokopie świadectw pracy dokumentujących 5 letni okres zatrudnienia lub  -  w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnianiu pracownika, zawierające informacje o okresie zatrudnienia,
f) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia  wyższego minimum I stopnia,  
g) podpisane czytelnie przez kandydata i złożone na oddzielnych kartkach pisemne oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  podinspektora,
h) w przypadku gdy kandydat  zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


W przypadku, gdy kandydat posiada doświadczenie zawodowe należy dołączyć dokumenty potwierdzające.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane odpowiednio przez podmiot wystawiający dokument lub podpisane czytelnie przez kandydata składającego ofertę.

9. Wymiar etatu: -    1 etat.

10. Określenie terminu  i miejsca składania dokumentów:
Wzór Formularza zgłoszeniowego niezbędny do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie    http://bip.um.grajewo.pl w zakładce Informacje i ogłoszenia > Aktualne informacje i ogłoszenia
bądź w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo w godz. pracy Urzędu tj.  w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7.30 – 15.30,   w środę od 7.30 – 17.00.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy  oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem:
„dotyczy naboru na stanowisko  podinspektora  w Wydziale Organizacyjnym ”
w terminie do 8 lutego 2017 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu. 

Burmistrz Miasta informuje kandydatów, że oferty niekompletne tj. nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych  dokumentów i danych wymaganych w dokumentach oraz  złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu składania  ofert.

Po upływie terminu składania ofert Komisja powołana przez Burmistrza  dokona oceny formalnej złożonych  ofert poprzez porównanie dokumentów i danych w nich zawartych z  wymaganiami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone. 
Osoby, których oferty spełnią  wymagania formalne  zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury  naboru.  
O dalszym  przebiegu  procedury naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź  odrębnym  pismem.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta   http://bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku  Urzędu.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  86 273 08 06.
(za: BIP UM Grajewo)

 

 

piątek, 17 września 2021

,,Strzelcy Weteranom"

Komentarze (16)

Jakie są kryteria oceny takiego wymagania jak: "sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa."???? Ktoś kto układa te wymagania powinien sam przejść rekrutacje, a później uwolnić nas od tych idiotyzmów powtarzanych za każdym razem.

ciekawa oferta w jednej osobie urzędnik, informatyk, konserwator sprzętu komputerowego, mechanik samochodowy :) wynagrodzenie łączne to pewnie tradycyjnie najniższa krajowa. ale rozwiązanie dobre zamiast 3 osób jeden uniwersalny-niech ktoś powie, że w administracji są rozrzutni, ciekawe czy udałoby się połączyć w jedno np. sekretarkę i sprzątaczkę :)

Dobre Tomek,masz racje!!!

Zgadzam się z wypowiedziami wyżej. przesada wymagania z kosmosu/

te nabory to ściema, i tak wsadzą kogoś od siebie...

Doradca ministra Misiewicz ma średnie prezydent Wałęsa miał zawodowe a kierowca burmistrza musi mieć minimum licencjat. Pewnie jest ktoś taki jest

MacGyver dałby radę ;)

ha,ha ha....czy na pewno chodzi o o prace dla jednej osoby?

nie wiedzieli jak stworzyć stanowisko pracy dla znajomego , który pewnie jest tylko kierowcą :) wiec tadam jest! pod tajemniczymi zadaniami informatyka kryje się zwykłe stanowisko kierowcy !

magda pewnie zazdrości bo nie spełnia kryteriów i jej cv z góry zostałoby odrzucone :)

Hehe dobre, jestem po 2 kierunkach technicznym i ekonomicznym, ale takim wymaganiom nie podołam

tak szczegółowe wymagania to chyba tylko po to, aby ktoś przypadkiem nie pomyślał, że kierowca będzie się nudził ha ha Za sformułowanie oferty pracy dla twórcy należy się wielki szacun. A komu mamy już gratulować????

do hi hi: O jakim ty CV piszesz??? Myślisz, że ono ma znaczenie??? Zresztą poczekamy na ogłoszenie wyników rekrutacji i wszystko będzie jasne.

Jestem przekonana, że ten konkurs ustawiony jest pod kątem określonej osoby. Zresztą nauczona pewnymi doświadczeniami natury osobistej mogę stwierdzić, że nie chodzi tu o kompetencje. Szkoda tylko, że nie wykorzystują osób z rzeczywistym potencjałem.

kadrowy miasta o tym decyduje!

I znowu budzie pracownika w budynku GIH-u

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.