piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Nabór do pracy w ZWiK

DYREKTOR ZAKŁADU  WODOCI ĄGÓW I  KANALIZACJI  W  GRAJEWIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Zastępca Kierownika Działu Technicznego
w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie


1. Wymagania niezbędne:
1) Pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych.
2) Wykształcenie wyższe techniczne, o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (inżynieria sanitarna, budownictwo lub inne pokrewne).
3) 4 letni staż pracy.
4) Uprawnienia budowlane instalacyjne bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i ka-nalizacyjnych.
5) Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
6) Znajomość przepisów z zakresu:
 Prawa Budowlanego,
 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
7) Znajomość obsługi komputera w zakresie edytorów tekstowych i programów kosztorysowych.
8) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
9) Nie karalność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
1) Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw instalacyjnych wod.-kan. i gospodarki wod-nej lub w zakresie realizacji inwestycji, nadzoru budowlanego.
2) Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
3) Umiejętności pracy w zespole.
4) Samodzielność, komunikatywność w kontaktach z ludźmi.
5) Umiejętność planowania i organizowania pracy na zajmowanym stanowisku.
6) Nieposzlakowania opinia.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Nadzorowanie robót w zakresie remontów, konserwacji, gospodarki wodomierzowej, robót instalacyj-nych w zakresie sieci wod.-kan itp.
2) Nadzór nad stanem technicznym instalacji i urządzeń Stacji Uzdatniania Wody.
3) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich.
4) Opracowywanie specyfikacji wykonania i odbioru robót instalacyjnych.
5) Prowadzenie, dokumentowanie i rozliczanie inwestycji realizowanych przez Zakład a w szczególności:
a) weryfikacja dokumentacji technicznej,
b) nadzór nad realizacją inwestycji,
c) przygotowywanie odbiorów technicznych inwestycji,
d) rozliczanie zakończonych inwestycji,
e) sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych inwestycji.
6) Realizacja zadań dotyczących gospodarki transportu i gospodarki paliwowej, a w szczególności:
a) wydawanie, sprawdzanie i rozliczanie kart pracy kierowców,
b) przeprowadzanie rozliczeń zakupionych materiałów i części do bieżących napraw.
7) Bieżąca kontrola w zakresie tankowania oraz norm zużycia paliwa pojazdów, maszyn i narzędzi będą-cych na wyposażeniu.
8) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
9) Prowadzenie rozliczeń czasu pracy pracowników.

4. Wymagane dokumenty:
1) Zgłoszenie do konkursu z podaniem adresu do korespondencji i wskazaniem numeru telefonu.
2) Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
3) List motywacyjny.
4) Kserokopia świadectw pracy.
5) Wypełniony kwestionariusz osobowy.
6) Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - odpisu dyplomu studiów wyższych.
7) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
8) Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
9) Kopia dokumentu tożsamości.
10) Zaświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do ubiegania się o stanowisko kie-rownicze.
11) Oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o zaprzestaniu prowadze-nia z chwilą zatrudnienia.
12) Oświadczenie o treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłem (byłam) karany (karana) za przestępstwo popełnione umyślnie”.
13) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2002r. r 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć: w terminie do 15.02.2008 r., godzina 1200,
w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  –  Zastępca Kierownika Działu Technicznego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie” osobiście lub pocztą na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Ul. Sienkiewicza 34,  19-200 Grajewo
Inne informacje:
Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie zakładu lub pod tel. 86 272 37 40

Aplikacje, które wpłyną do ZWiK w Grajewie po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w BIP na stronie    http://um-grajewo.pbip.pl  oraz na tabli-cy ogłoszeń w siedzibie ZWiK w Grajewie.


Grajewo 23.01.2008 r

         Dyrektor ZWiK w Grajewie
         Grzegorz Purwin

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.