czwartek, 28 października 2021

Kraj

Miliony z urzędów skarbowych...

Miliony z urzędów skarbowych płyną do podatników

Blisko 17 mln zł oddały już w tym roku urzędy skarbowe podatnikom, którzy wnioskowali o zwrot części podatku VAT zapłaconego przy zakupie materiałów budowlanych.

Każdy podatnik, który poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które po 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22%, może odzyskać cześć wydatków poniesionych na ten cel.
W pierwszym półroczy br. wpłynęło rekordowo dużo wniosków o zwrot. Było ich aż 8080, a 7684 zostało już rozpatrzonych pozytywnie. Co ciekawe, w tym roku urzędy skarbowe jeszcze nikomu nie odmówiły zwrotu, a na konta podatników z województwa podlaskiego trafiło już ponad 16,7 mln złotych.

 2007 2008 2009 I półrocze 2010
Liczba wniosków o zwrot VAT w budownictwie złożonych przez podatników 12 025 15 054 14 101 8 080
Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków w sprawie zwrotu VAT 10 003 14 624 14 061 7 684
Liczba decyzji negatywnych wydanych w sprawie zwrotu VAT 30 42 30 0
Kwota zwrócona podatnikom w ramach zwrotu VAT w budownictwie (w zł) 17 758 102 32 971 503 32 866 490 16 726 754

Przypominamy! Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją mieszkaniową, zwany popularnie „zwrotem VAT w budownictwie”, można otrzymać spełniając wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.). Zgodnie z jej zapisami uprawnionymi są osoby fizyczne, które:
1) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:
a. budowie budynku mieszkalnego;
b. nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
c. remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
2) poniesione wydatki udokumentują fakturami VAT w rozumieniu przepisów podatku od towarów i usług,
3) poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22%,
4) nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w związku z inwestycjami wymienionymi w pkt 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,
5) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego,
6) posiadają pozwolenie na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.


  Radosław Hancewicz

 

środa, 28 grudnia 2016

Przekręt internetowy

poniedziałek, 26 września 2016

Rosną mury nienawiści

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.