środa, 25 maja 2022

Wiadomości

Kronika 998

         Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie informuje, że w dniach 07.03.2011 r. – 13.03.2011 r. na terenie powiatu grajewskiego zanotowano 7 zdarzeń, w tym 1 pożar oraz  6 miejscowych zagrożeń.
Ogółem od początku roku zanotowano 106 zdarzeń, w tym 16 pożarów,  89 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. Ogólna liczba osób poszkodowanych w powstałych zdarzeniach to 7  osób rannych oraz 1 ofiara śmiertelna.

          W dniu 10.03.2011 r. około godziny 7:48 na odcinku drogi krajowej nr 65, Ruda-Ciemnoszyje doszło do wypadku z udziałem samochodu dostawczego Renault. Pojazd przewoził ładunek w postaci trzech palet butli z tlenem i azotem. W każdym zestawie znajdowało się po 12 butli 50 litrowych. W wyniku urwania się tylnego koła w pojeździe przewrócił się on na bok wraz z przewożonym ładunkiem, blokując jeden pas ruchu drogi krajowej. Nie doszło do uszkodzenia przewożonego ładunku jak również do rozszczelnienia przewożonych butli z gazami. Kierujący wraz z pasażerem wydostali się z pojazdu o własnych siłach. Nie odnieśli widocznych obrażeń aczkolwiek kierowca został przewieziony do szpitala w Grajewie na obserwację. Działania ratownicze trwające blisko trzy godziny prowadziły dwa zastępy PSP. W usuwaniu skutków zdarzenia udział brała również policja i pogotowie.
 
          W dniu 11.03.2011 r. około godziny 2:48 w Szczuczynie na ulicy Łomżyńskiej doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego Nissan Primera. Kierujący pojazdem marki Nissan nie dostosował prędkości jazdy do panujących warunków na drodze, wpadł w poślizg i po zjechaniu na pobocze uderzył w słup linii telekomunikacyjnej zatrzymując się na ogrodzeniu posesji. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastępu jednostki OSP Szczuczyn zauważono, że samochód osobowy znajduje się w pozycji na dachu a w środku jak i na zewnątrz pojazdu nikogo nie ma. Przystąpiono do przeszukiwania pobliskiego terenu. Po krótkiej chwili Policji udało się odnaleźć właściciela pojazdu. Stwierdził on, że nie odniósł żadnych obrażeń i nie ma konieczności wzywania na miejsce pogotowia. Działania ratownicze trwające ponad godzinę prowadzone były przez jeden zastęp PSP oraz zastęp jednostki OSP KSRG Szczuczyn.

          .      

                                                      Rzecznik Prasowy KP PSP w Grajewie
                                                       mł. bryg. Andrzej JabłońskiO G Ł O S Z E N I E

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej – na stanowisko strażak w systemie służby zmianowej.

Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone  w art. 28 i 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej
 (t.j. Dz.U z 2009r. nr 12 poz. 68 ze zm.)

Kandydat powinien:
1.   Posiadać obywatelstwo polskie.
2. Korzystać w pełni z praw publicznych.
3. Nie być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
5. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w PSP (kategoria zdrowia A).
6. Posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe i kwalifikacje:
 1. Prawo jazdy kat. CE + dodatkowe.
2. Zamieszkiwać w Grajewie lub miejscowości pobliskiej miejscu pełnienia służby zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 74 ust. 3 (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr 12, poz. 68 ze zm.)
3. Posiadanie uprawnienia zawodowego ratownika medycznego.
4. Zarejestrowanie jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy.
5. Doświadczenie w kierowaniu pojazdami o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.
6. Posiadanie innych uprawnień, które mogą być przydatne na stanowisku tj.: uprawnienia operatora pił mechanicznych do ścinki drzew, uprawnienia do obsługi podestów ruchomych, uprawnienia płetwonurka, itp.
7.   Członkostwo w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

1.    Podanie i CV.
2.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia.
3.    Kserokopia dowodu osobistego.
4.    Kserokopia prawa jazdy.
5.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni praw publicznych i o niekaralności za    przestępstwo i przestępstwo skarbowe.
6.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji. (na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych  osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) o treści: wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rekrutacją.
7.    Kserokopia książeczki wojskowej z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata, kategorią   zdrowia i zapisem dot. uregulowanego stosunku do służby wojskowej.
      
       Oryginały dokumentów do wglądu w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 Dokumenty należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie ul. Wojska Polskiego 74,  19-203 Grajewo  (tel. 086 272 02 32 lub 086 272 02 15)  od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530  - do dnia 22 marca 2011r. Osoby, które złożyły podania o przyjęcie do służby przed wymienionym terminem zobowiązane są do potwierdzenia ubiegania się o przyjęcie i uzupełnienia wymaganej dokumentacji.
 Termin postępowania sprawdzającego – przeprowadzenie próby wydolnościowej ustala się na dzień 24.03.2011r. od godz. 900; kandydat do służby winien legitymować się dokumentem tożsamości, okazywanym na żądanie Komisji Kwalifikacyjnej. Próba wydolnościowa i podciąganie na drążku odbędzie się na placu Komendy Powiatowej PSP,
 Test sprawności fizycznej (bieg na 1000m i 50m) ustala się na dzień 28.03.2011r.     od godz. 900 na Stadionie Miejskim im. W. Terleckiego ul. Piłsudskiego 32 w Grajewie, kandydat do służby winien legitymować się dokumentem tożsamości, okazywanym na żądanie Komisji Kwalifikacyjnej.
 Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznacza się na dzień 30.03.2011r. od godz. 900; Rozmowa przeprowadzana będzie w Komedzie Powiatowej PSP w Grajewie.
Dodatkowe informacje:       maksymalną liczbę, którą może uzyskać kandydat to 100 punktów                                                             

W jej skład wchodzą:                                                                                                                                       
- test sprawności fizycznej – 40 pkt,        
- posiadanie uprawnień kandydata – 40 pkt,                                                                                                     
  - rozmowa kwalifikacyjna – 20 pkt.
  Zasady przeprowadzania naboru:                                                                                                  
Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów przeprowadzi komisja powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie. Nabór do służby w KP PSP w Grajewie przeprowadzony zostanie w postępowaniu kwalifikacyjnym w trakcie którego można max uzyskać 100 punktów i składać się będzie z następujących etapów:
I  Etap postępowania kwalifikacyjnego – złożenie i analiza dokumentów.  
             Komisja Kwalifikacyjna dokonuje analizy złożonych przez kandydatów do służby dokumentów na stanowisko strażak w zakresie posiadanych uprawnień i wykształcenia  przydatnego do służby   w PSP.
II  Etap postępowania kwalifikacyjnego – test sprawności fizycznej.
             Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej poddani zostaną testom sprawności fizycznej określonym w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005r.- w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 261 poz.2191).
           W stosunku do kandydatów nie uwzględnia się punktów preferencyjnych przewidzianych dla poszczególnych grup wiekowych strażaków pozostających w służbie określonych w załączniku nr 5 Rozporządzenia. W przypadku nie zaliczenia testu sprawności fizycznej wystawia się ocenę niedostateczną – co jest jednoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
   Do oceny sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni kandydaci posiadający zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do zaliczenia testu sprawności fizycznej z widocznym wpisem ,,zdolny do ćwiczeń fizycznych”, (bez tego zaświadczenia kandydat nie zostanie dopuszczony do testu sprawnościowego). Na teście sprawności fizycznej obowiązuje strój i obuwie sportowe.
Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka ("Harward step-up test") polega na: 

 Wykonanie próby:                                                                                                                                      
- badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,                                                                                              
 - metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,                                                                                        
 - czas trwania pełnego ćwiczenia: - 5 minut dla mężczyzn.
 Wskaźnik sprawności - FI - to iloczyn czasu pracy w sekundach x 100 i podzielony przez 2 x sumy trzech pomiarów tętna.
Wydolnościowy wskaźnik zmodyfikowanej metody harwardzkiej ("HARVARD STEP – UP TEST")
Badany, który nie jest w stanie wykonać próby we właściwym czasie lub jeżeli prowadzący przerwie ćwiczenie z uwagi na fakt, iż w ciągu 20 s. nie jest on w stanie skorygować lub  utrzymać rytmu wykonywanego ćwiczenia - nie zalicza próby i nie jest dopuszczony do właściwego testu sprawności fizycznej.
Dotyczy to także przypadku, gdy kandydat nie osiągnie minimalnego wskaźnika wydolności (50).
Test sprawności fizycznej polega na:
- przebiegnięciu 1000 m na czas
- przebiegnięciu 50 m na czas
- wykonaniu podciągnięć na drążku (drążek na wysokości odskocznej).
Maksymalna liczba punktów za test sprawności fizycznej wynosi 40 pkt.

III   Etap postępowania kwalifikacyjnego – rozmowa kwalifikacyjna.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, za którą można maksymalnie zdobyć 20 pkt. Do tego etapu brani będą pod uwagę kandydaci, którzy           uzyskają największą ilość punktów


Podsumowanie

Maksymalnie można uzyskać 100 pkt. Do dalszej procedury kwalifikacyjnej będą brani pod uwagę kandydaci, którzy zdobyli największą ilość punktów, nie mniejszą niż 55. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Kwalifikacyjna sporządza protokół przekazywany do akceptacji Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie.
Państwowa Straż Pożarna nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku   z ubieganiem się o przyjęcie do PSP (kosztów dojazdów, badań wstępnych, odpisów dokumentów, zaświadczeń itp.). Pozytywne zakończenie procesu naboru nie jest gwarancją przyjęcia do służby w PSP.
Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej opracowano na podstawie:
1)  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 12 poz. 68 ze zm.)
2)  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r.   (Dz. U. Nr 261 z 2005 r. poz. 2191) w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej ( Dz.U. Nr 261, poz. 2191)
3) ramowych zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego ustalonych w piśmie Komendanta Wojewódzkiego     Nr WK-129/15/10 z dnia 30.03.2010r.
             

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.