Wiadomości

Konkurs na zadania publiczne

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w mieście Grajewo w 2016 roku.

I. Rodzaje zadań publicznych oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie ich realizacji. Wnioskowane kwoty dotacji nie mogą przekroczyć 80 % kosztów realizacji poszczególnych zadań. Każdy wydatek ze środków otrzymanej dotacji musi być udokumentowany.

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w mieście Grajewo w 2016 r.
Na realizację ww zadania w 2016 r. przeznacza się kwotę do 10.500,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków otrzymanej dotacji:
koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90 % i więcej wnioskowanej dotacji, w tym odpowiednio do rodzaju zadania koszty:
a) wynajmu obiektu sportowego,
b) opłat sędziowskich,
c) organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sprzątanie, itp.),
d) opieki medycznej,
e) nagród dla zwycięzców - w tym pucharów, medali, dyplomów,
f) transportu zawodników środkami komunikacji publicznej lub równoważne,
g) ubezpieczenia zawodników/ imprez i podmiotów świadczących usługi na rzecz realizatora zadania,
h) usług zewnętrznych związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego zadania.
Wykonawca ma obowiązek sfinansować ze środków otrzymanej dotacji koszty obsługi informacyjnej zadania
do 10 % wnioskowanej dotacji , w tym reklama, promocja, informacja.

Zadanie 2.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w mieście Grajewo w 2016 r.
Na realizację ww zadania w 2016 r. przeznacza się kwotę do 5.500,00 zł. (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków otrzymanej dotacji:
koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90 % i więcej wnioskowanej dotacji, w tym odpowiednio do rodzaju zadania koszty:
a) wynajmu obiektów,
b) organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sprzątanie, itp.),
c) opieki medycznej,
d) nagród dla zwycięzców - w tym pucharów, medali, dyplomów,
e) transportu na rzecz realizatora zadania środkami komunikacji publicznej lub równoważne,
f) ubezpieczenia uczestników imprez i podmiotów świadczących usługi na rzecz realizatora zadania,
g) usług zewnętrznych związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego zadania.
Wykonawca ma obowiązek sfinansować ze środków otrzymanej dotacji koszty obsługi informacyjnej zadania
do 10 % wnioskowanej dotacji , w tym reklama, promocja, informacja.
Zadanie 3. Wspieranie i upowszechnianie działalności na rzecz rodziny w mieście Grajewo w 2016 r.

Na realizację ww zadania w 2016 r. przeznacza się kwotę do 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych).
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków otrzymanej dotacji:
koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90 % i więcej wnioskowanej dotacji, w tym odpowiednio do rodzaju zadania koszty:
a) wynajmu obiektu/sceny/sprzętu,
b) organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sprzątanie, itp.),
c) opieki medycznej,
d) nagród dla zwycięzców - w tym pucharów, medali, dyplomów,
e) ubezpieczenia uczestników imprezy i podmiotów świadczących usługi na rzecz realizatora zadania,
f) usług zewnętrznych związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego zadania.
Wykonawca ma obowiązek sfinansować ze środków otrzymanej dotacji koszty obsługi informacyjnej zadania
do 10 % wnioskowanej dotacji , w tym reklama, promocja, informacja.

Zadanie 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Grajewo w 2016 r.
Na realizację ww zadania w 2016 r. przeznacza się kwotę do 7.000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych).
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków otrzymanej dotacji:
koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90 % i więcej wnioskowanej dotacji, w tym odpowiednio do rodzaju zadania koszty:
a) wynajmu obiektu sportowego lub innego,
b) opłat sędziowskich, jury,
c) organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sprzątanie,itp.),
d) opieki medycznej,
e) nagród dla zwycięzców - w tym pucharów, medali, dyplomów,
f) transportu osób niepełnosprawnych środkami komunikacji publicznej lub równoważne,
g) koszty poczęstunku uczestników imprez - do 10 % wnioskowanej dotacji,
h) ubezpieczenia uczestników imprez i podmiotów świadczących usługi na rzecz realizatora zadania,
i) usług zewnętrznych związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego zadania.
Wykonawca ma obowiązek sfinansować ze środków otrzymanej dotacji koszty obsługi informacyjnej zadania
– do 10 % wnioskowanej dotacji , w tym reklama, promocja, informacja.

Zadanie 5. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w mieście Grajewo w 2016 r.
Na realizację ww zadania w 2016 r. przeznacza się kwotę do 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków otrzymanej dotacji:
koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90 % i więcej wnioskowanej dotacji, w tym odpowiednio do rodzaju zadania koszty:
a) wynajmu sal, obiektu,
b) organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sprzątanie, itp.),
c) opieki medycznej,
d) nagród i upominki dla uczestników,
e) ubezpieczenia uczestników zajęć/ warsztatów/ szkoleń,
f) usług zewnętrznych związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego zadania.
Wykonawca ma obowiązek sfinansować ze środków otrzymanej dotacji koszty obsługi informacyjnej zadania
– do 10 % wnioskowanej dotacji , w tym reklama, promocja, informacja.

Zadanie 6. Kultura w mieście Grajewo w 2016 r.
Na realizację ww zadania w 2016 r. przeznacza się kwotę do 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków otrzymanej dotacji:
koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90 % i więcej wnioskowanej dotacji, w tym odpowiednio do rodzaju zadania koszty:
a) wynajmu sal, obiektu,
b) organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sprzątanie, itp.),
c) ubezpieczenia uczestników zajęć/ warsztatów/ szkoleń,
d) ubezpieczenia podmiotów świadczących usługi na rzecz realizatora zadania,
e) nagród i upominki dla uczestników,
f) usług zewnętrznych związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego zadania.
Wykonawca ma obowiązek sfinansować ze środków otrzymanej dotacji koszty obsługi informacyjnej zadania
do 10 % wnioskowanej dotacji , w tym reklama, promocja, informacja.

Zadanie 7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w mieście Grajewo w 2016 r.
Na realizację ww zadania w 2016 r. przeznacza się kwotę do 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków otrzymanej dotacji:
koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90 % i więcej wnioskowanej dotacji, w tym odpowiednio do rodzaju zadania koszty:
a) wynajmu sal na zajęcia edukacyjne,
b) organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sprzątanie, itp.),
c) opieki medycznej,
d) nagród za osiągnięcia edukacyjne,
e) wynagrodzenia osób/podmiotów prowadzących zajęcia edukacyjne,
f) ubezpieczenia uczestników zajęć/warsztatów/ szkoleń,
g) usług zewnętrznych związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego zadania.
Wykonawca ma obowiązek sfinansować ze środków otrzymanej dotacji koszty obsługi informacyjnej zadania
do 10 % wnioskowanej dotacji , w tym reklama, promocja, informacja.

Zadanie 8. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej w mieście Grajewo w 2016 r.
Na realizację ww zadania w 2016 r. przeznacza się kwotę do 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
Koszty, które wykonawca zadania, może sfinansować ze środków otrzymanej dotacji:
koszty bezpośrednie realizacji zadania – 90 % i więcej wnioskowanej dotacji, w tym odpowiednio do rodzaju zadania koszty:
a) wynajmu sal, obiektu,
b) organizacyjne (nagłośnienie, ochrona, sprzątanie, itp.),
c) opieki medycznej,
d) nagród i upominki dla uczestników,
e) ubezpieczenia uczestników zajęć/ warsztatów/ szkoleń,
f) usług zewnętrznych związanych bezpośrednio z rodzajem realizowanego zadania.
Wykonawca ma obowiązek sfinansować ze środków otrzymanej dotacji koszty obsługi informacyjnej zadania
– do 10 % wnioskowanej dotacji , w tym reklama, promocja, informacja.

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami jest Ryszard Wolwark – Sekretarz Miasta Grajewo, tel. 86 273 08 06.

Urząd Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6 A
Tel. 86 273 08 06.

poniedziałek, 6 lutego 2023

Miniony weekend na drogach

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.