sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Komunikaty Rady Powiatu


STANOWISKO
Rady Powiatu Grajewskiego  z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w projektach dotyczących realizacji szlaku tranzytowego – drogi S8.Rada Powiatu Grajewskiego wyraża zaniepokojenie projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 i wynikającymi z tego konsekwencjami dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego, polegającymi na zmianach planu realizacji szlaku tranzytowego – drogi S8.

Ograniczenie zakresu przebudowy drogi S8 na odcinku Wyszków–Białystok tworzy barierę i blokadę połączeń regionu Polski Wschodniej nie tylko ze stolicą kraju, ale także innymi regionami i miastami Polski oraz trasami S19, S61 i S65 prowadzącymi do państw graniczących z Polską wzdłuż jej wschodniej granicy, co powoduje dalszą marginalizację regionu.

Planowane rozwiązania (zmiany) są sprzeczne z przyjętymi przez Rząd i parlament RP celami strategicznymi jakim jest m.in. przyspieszenie tempa zrównoważonego rozwoju regionu Polski Wschodniej.

Za kontynuacją przebudowy tak ważnej arterii dla całego regionu Polski wschodniej w pierwotnie ustalonym terminie i bez jej ograniczeń przemawiają następujące przesłanki:
§    zachowanie niskiej jakości międzyregionalnych połączeń drogowych, skutkować będzie pogłębianiem się występującej różnicy w rozwoju gospodarczym, co wpłynie na zahamowanie wykorzystania istniejącego potencjału naszego regionu a w średniej perspektywie czasowej doprowadzi do wstrzymania procesów rozwojowych,
§    występujący zły stan dróg pełniących funkcje tranzytowe oraz brak dostępu do nowoczesnej infrastruktury transportowej skorelowanej z krajową i europejską siecią komunikacyjną ograniczy rozwój przedsiębiorczości i stworzy barierę do podejmowania decyzji inwestycyjnych,
§    utrzymywanie istniejącej sieci drogowej w jej niezmienionym standardzie stanowi ogromną uciążliwość dla mieszkańców Podlasia i zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

W związku z przedstawionymi wyżej argumentami, sprzeciwiamy się planom przesunięcia w czasie tej kluczowej dla województwa podlaskiego inwestycji drogowej i apelujemy o umieszczenie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 realizacji drogi S8 na odcinku Wyszków–Białystok wśród priorytetowych zadań inwestycyjnych.
STANOWISKO
Rady Powiatu Grajewskiego  z dnia 28 stycznia 2011 r.
          w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Rada Powiatu Grajewskiego wyraża głębokie zaniepokojenie  zagrożeniami  w  ruchu drogowym  na  odcinkach leśnych (szczególnie na odcinku Drogi Krajowej 65 Ciemnoszyje - Mońki i DK 61 na odcinku Rajgród - Bełda),  w  związku  z  nagłym  wtargnięciem  na  jezdnię  dużych dzikich zwierząt, a  przede wszystkim łosi. Rokrocznie w wypadkach  z  udziałem zwierząt giną ludzie i zwierzęta.
Podejmowane dotychczas działania mające na celu ograniczenie tego rodzaju zdarzeń (polegały na ustawianiu znaków ostrzegawczych i prowadzeniu kampanii informacyjnej „Jedź łośtrożnie”) nie przyniosły oczekiwanych efektów, co potwierdzają statystyki policyjne. Ilość tych zdarzeń, w tym ze skutkiem śmiertelnym  rośnie.
W związku z powyższym wnioskujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad - zarządcy dróg  65 i 61, o podjęcie  bardziej zdecydowanych i konkretnych działań mających na  celu  poprawę  bezpieczeństwa  uczestników  ruchu drogowego, w tym zainstalowania siatek zabezpieczających w pasie drogowym na w.w odcinkach.
W imieniu mieszkańców powiatu i innych użytkowników dróg, domagamy się od zarządcy dróg spełnienia ustawowego obowiązku zapewnienia maksimum bezpieczeństwa. 

Ponadto wnioskujemy do Ministra Środowiska o cofnięcie moratorium ochrony łosia i przywrócenie okresu polowań na te zwierzęta, co pozwoli na łagodzenie konfliktów jakie rodzi rozmieszczenie i liczebność tego gatunku z działalnością człowieka.

         Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
    Stanisław Kossakowski

Grajewo, dnia 28 stycznia 2011 r.
Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.