piątek, 21 czerwca 2024

Wiadomości

Komunikaty o przetargach


Grajewo 2013.08.21

K  O  M  U  N  I  K  A  T   1Burmistrz Miasta Grajewo
organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej, położonej w Grajewie  przy Kopernika :

1. nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym murowanym  parterowym z nieużytkowym poddaszem , niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 35 m², oznaczona Nr Nr: 1473/13,1473/14,1473/18,1473/20 o powierzchni 5091 m2 dla której jest prowadzona księga wieczysta LM1G/00019243/6.

- cena wywoławcza   - 960.000,00 zł

wadium –  192.000,00 zł


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Oferent, który wygra przetarg ustanowi na nieruchomości oznaczonej jako działki nr nr :1473/13,1473/14,1473/18 i 1473/20 zgodnie z ustalonym i naniesionym przebiegiem na mapie syt.- wysokościowej służebność przesyłu na rzecz Miasta Grajewo , polegającą na prawie korzystania przez w/w Miasto z w/w działek w celu eksploatacji , konserwacji i naprawy sieci kanalizacji deszczowej za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 25.880,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt ) z tytułu ustanowienia w/w przesyłu , którą to kwotę Miasto Grajewo zapłaci w/w.

Obszar, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewa – przedmiotowy teren przeznaczony jest pod usługi”

Przetarg odbędzie się w dniu  30 października 2013 roku o godz. 10.00  w sali nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 25.10.2013 roku  na konto Urzędu Miasta Nr  56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo ( decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 30 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie 86 273 08 24 lub 86 273 08 25  oraz na stronie internetowej urzędu.-------------------------------------------------------------------------
Grajewo dnia 2013.08.21

K  O  M  U  N  I  K  A  T   2


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanych, położonych w Grajewie  przy ul. Kościelnej posiadających urządzoną księgę wieczystą  LM1G/00002785/5 w Sądzie Rejonowym
w Łomży  w  XI Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Grajewie:

1. nieruchomość  zabudowana oznaczona nr 2113/2  o powierzchni 1661 m2

       - cena wywoławcza netto – 135.000,00 zł + 23 % VAT (31.050,00 zł )
            = 166.050,00 zł

             wadium – 33.210,00 zł                

2. nieruchomość zabudowana  oznaczona nr 2113/3 o powierzchni 1129 m2
 
      - cena wywoławcza netto – 95.000,00 zł + 23 % VAT ( 21.850,00 zł )
          = 116.850,00 zł
      
         wadium – 23.370, 00 zł             

3. nieruchomość  zabudowana oznaczona nr 2113/4 o powierzchni 1006 m2
   
       - cena wywoławcza netto   - 85.000,00 zł + 23 % VAT ( 19.550,00 zł )
         = 104.550,00 zł
  
          wadium   - 20.910,00 zł    
        

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W/w nieruchomości wolne są od obciążeń.

Obszar ,na którym położone są przedmiotowe nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego osiedla Jana Pawła II , położone są na obszarze oznaczonym symbolem 5MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2013 roku o godz. 10.00  w sali nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 27.09.2013 roku lub na konto Urzędu Miasta Nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn O/Grajewo ( decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta ).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 30 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie 86 273 08 24 lub 86 273 08 25.czwartek, 20 czerwca 2024

EURO 2024. Grajewska Strefa Kibica

czwartek, 20 czerwca 2024

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.