piątek, 19 sierpnia 2022

Wiadomości

Komunikat UM G-wo

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie  przy Mickiewicza:
nieruchomość niezabudowana oznaczona Nr Nr: 877/8,877/10,877/21,878/21  o powierzchni 144 m2 dla której jest prowadzona księga wieczysta Kw – 30388

-cena wywoławcza netto - 7.377,05 zł + 22 % VAT/ 1.622,95 zł/ = 9.000,00 zł
wadium – 1.800,00 zł, postąpienie – 90,00 zł

 
W/w nieruchomość jest  obciążona  - nieodpłatne prawo użytkowania  gruntu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o  z siedzibą w Grajewie  polegające na prawie korzystania z przedmiotowego gruntu w celu użytkowania
i dostępu do znajdującego się na gruncie kanału ciepłowniczego wraz z komorą, wykonania urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich naprawy i konserwacji.

Obszar, na którym położona  przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2007 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 11.06.2007r. w kasie Urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miasta Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo / decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe. Burmistrz Miasta Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-87-87 lub 273-89-14  oraz na stronie internetowej urzędu.

Grajewo 2007.05.07
UM Grajewo

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.