piątek, 28 stycznia 2022

Wiadomości

Komunikat UM

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi stanowiącymi własność miasta Grajewo:

1. Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 571/12 o pow. 305 m2, posiadająca urządzoną KW 19243, położona przy ul. Wierzbowej, cena wywoławcza  38.600,00 zł.
wadium  7.720,00 zł. -       postąpienie  386,00 zł.
W/w nieruchomość położona jest na terenie , na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 3964/4 o pow. 101 m2, posiadająca urządzoną KW 14629, położona na osiedlu Młodych, cena wywoławcza  48.200,00 zł.
wadium  9.640,00 zł.-        postąpienie  482,00 zł.
W/w nieruchomość położona jest na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


              Przetarg odbędzie się w dniu 05 września 2008 roku o godz. 1000  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.  W przetargu mogą brać udział osoby, które zajmują się dystrybucją energii elektrycznej i eksploatacją sieci elektroenergetycznych.  Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winne w terminie do dnia   02 września 2008 roku do godz. 1500 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A pokój Nr 21 :     
oświadczenia o spełnieniu w/w wymogu, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.


              Wadium w ustalonych wysokościach należy wpłacić do dnia 02 września 2008 roku w kasie Urzędu Miasta Grajewo lub na konto Urzędu Miasta nr :
67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/Grajewo  /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta/. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywajacej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

         Szczegółowe informacje o warunkach dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju Nr 15 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godz. 730 – 1530/, kontakt telefoniczny         pod nr  /086/ 273 – 87 - 87  lub  273 – 89 – 14.

czwartek, 27 stycznia 2022

50 osób zakażonych w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.