Oferty i promocje

Komunikat PUP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT


 Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  do składania niewiążących ofert na usługi szkoleniowe finansowane z EFS, które będą prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.):

Tematyka planowanych szkoleń:

I. „Obsługa sekretariatu”
Program kursu powinien zawierać poszczególne bloki tematyczne:
- podstawy prawa pracy, podstawy marketingu, organizacji i zarządzania, organizacja pracy sekretariatu, obsługa urządzeń biurowych, prowadzenie dokumentacji biurowej, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, wykorzystywanie użytkowych  programów komputerowych, moduł języka angielskiego pod kątem szkolenia.
Ilość uczestników: 10 osób bezrobotnych.   

II. „Glazurnik posadzkarz” 
Program kursu powinien zawierać poszczególne bloki tematyczne:
- materiałoznawstwo, dokumentacja budowlana, rysunek zawodowy,
technologia z elementami maszynoznawstwa, zajęcia praktyczne (układanie glazury, terakoty i posadzek), bezpieczeństwo i higiena pracy.
Ilość uczestników: 5 osób bezrobotnych.   

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 , poz. 415 z póź. zm.) szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu i powinno obejmować przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych zajęć tygodniowo. Zatem proszę o uwzględnienie powyższego warunku w składanej ofercie.

Zgodnie  z § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2007 Nr 47, poz. 315) i Zarządzeniem Nr 6/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 1 lipca 2008 r.  przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy uwzględnia w szczególności:
1) zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra,
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej,
3) dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
4) nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,
5) posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług,
6) sposób sprawdzenia efektów szkolenia,
7) rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,
8) koszty szkolenia,
9) zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób.

Program szkolenia zawierać powinien w szczególności:
1) nazwę i zakres szkolenia,
2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
4) cele szkolenia,
5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
6) treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
7) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
8) sposób sprawdzania efektów szkolenia.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty (poświadczone klauzulą „za zgodność z oryginałem”):
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy odpowiednio dla siedziby Wykonawcy.
3. Wzór zaświadczenia, jakie otrzyma uczestnik szkolenia po jego zakończeniu.
Planowany termin rozpoczęcia  szkolenia:  I. „Obsługa sekretariatu” – w m-cu wrześniu  2010r., II.  „Glazurnik posadzkarz” – w m-cu październiku 2010 r.


Oferty należy składać według wzoru „Oferta szkoleniowa” oraz „Program szkolenia”, stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia do dnia 06.09.2010r. na niżej wskazany adres:   

  Powiatowy Urząd Pracy
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6 A
z dopiskiem (oferta szkoleniowa)

UWAGA! Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zaproszeniem Wykonawcy do późniejszych negocjacji.  Oferty, które nie będą złożone zgodnie  ze wzorem, stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia nie będą podlegały ocenie. 

 

Więcej na stronie PUP (tu)

Dyrektor PUP w Grajewie
   Bożenna Zakrzewska

 


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.