sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

IV. Sesja Rady Miasta

W  dniu 27 stycznia 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyła się IV Sesja Rady Miasta Grajewo VI Kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad IV. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na III. Sesji Rady Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi dot. rozgraniczenia działek budowlanych przy ul. Buczka 3 w Grajewie;
b) sposobu załatwienia skargi na Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie;
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2011-2017;
d) uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok:
1. przedstawienie projektu budżetu – wystąpienie Burmistrza,
2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3. zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Miasta,
4. dyskusja nad projektem;
e) zatwierdzenia taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 01.03.2011 r. do 29.02.2012 r.;
f) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo;
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
h) zatwierdzenia planu  pracy  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo na 2011 r.;
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo na 2011 r.;
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo
na 2011 r.;
k) zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo na 2011 r.;
l) zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Grajewo na 2011 r.
porządek obrad został rozszerzony o podpunkt m) dotyczący sporządzenia zmiany studium obejmującego teren ulic:  Ełcka – Kopernika – Dworna, gdzie planowana jest budowa sklepu z sieci sklepów JBB.
7. Wybór kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grajewie.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie IV. Sesji Rady Miasta.

Na IV sesji Rady Miasta Grajewo głos zabrali także radni, prezentując zapytania zarówno swoje, jak i mieszkańców miasta.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.