Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 10792 wyświetleń

Inwestycje miasta - I półrocze

Samorządowcy miejscy omawiali jak przebiegają zaplanowane inwestycje po upływie I półrocza 2013 r. Informację przyjęto na ostatniej sesji Rady Miasta 28 sierpnia.


1. Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Zadanie kontynuowane z lat 2011 i 2012. Odbiór końcowy nastąpił w dniu 31.05.2013 r. W ramach inwestycji został wybudowany układ skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy (zrąbki drzewne). Wartość inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim) wyniosła 13 939 590 zł brutto.

2. Pozyskanie energii odnawialnej słonecznej w Mieście Grajewo.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 31.10.2012 r. Pismem z dn.30,04.2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPOWP,
poinformował o tym, że w wyniku oceny merytorycznej wniosek został pozytywnie oceniony oraz wybrany do dofinansowania, w związku z czym zostały przesłane dokumenty
niezbędne do sporządzenia umowy o dofinansowanie. 14.06.2013 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego poinformowała, iż wydłuża termin na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu do dnia 5.07.2013 r.

3. Przebudowa ul. Szpitalnej - II etap - nawierzchnia jezdni i chodników.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

4. Budowa nawierzchnia jezdni i chodników na os. Przekopka.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

5. Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - nawierzchnia jezdni i chodników.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

6. Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej - dokumentacja projektowa.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

7. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ul. Elektrycznej dokumentacja projektowa.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

8. Budowa nawierzchni w ul. Sadowej.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

9. Budowa nawierzchni w ul. Ekologicznej - I etap.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

10. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - nawierzchnia jezdni i chodników w ul. Proletariackiej.
Zadanie kontynuowane z roku 2012. 8.05.2013 r. został podpisany aneks do umowy, zgodnie z którym termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na dzień 30.06.2013 r.

11. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim nr 1.
8.03.2013 r. skierowano na BlP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. "Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Grajewie" Wpłynęły 3 oferty. 28.03.2013 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą "Graf" Pracownia Architektoniczno Graficzna Piotr Kuczyński w Białymstoku na kwotę 6 150 zł brutto i terminem wykonania do 31.05.2013 r. 5.06.2013r. została opłacona należność za dokumentację projektową.Realizacja robót budowlanych, zgodnie z opracowana dokumentacja, została przewidziana w II półroczu 2013 r.

12. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Proletariackiej.
Patrz pkt. 10.

13. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja deszczowa w ul. Proletariackiej.
Patrz pkt. 10.

14. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - kanalizacja sanitarna w ul. Przemysłowej.
Patrz pkt. 10.

15. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Proletariackiej i Przemysłowej.
Patrz pkt. 10.

16. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miłej.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

17. Kanalizacja deszczowa w ul. Owocowej - II etap.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

18. Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - oświetlenie.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

19. Oświetlenie w ul. Skośnej - dokumentacja projektowa.
22.03.2013 r. skierowano na BlP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. "Oświetlenie ul. Skośnej w Grajewie". Wpłynęły 4 oferty. 11.04.2013 r. na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w terminie do 31.08.2013 r. z firma "Elis" Witold Ciszewski w Białymstoku na kwotę 3 567 zł brutto.

20. Oświetlenie w ul. Architektów - dokumentacja projektowa.
22.03.2013 r. skierowano na BlP zapytanie ofertowe odnośnie wykonania dokumentacji projektowej pn. "Oświetlenie ul. Architektów w Grajewie". W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty. 11.04.2013 r. na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą "Megawat" 1. Górniak i Wspólnicy sp. jawna w Grajewie na kwotę 4 674 zł brutto i terminem wykonania do 31.08.2013 r.

21. Przebudowa ul. Szpitalnej - I etap - oświetlenie
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

22. Oświetlenie w ul. Ekologicznej - I etap.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

23. Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie.
15.04.2013 r. na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa z firma "Megawat" J.Górniak i Wspólnicy sp. jawna z siedzibą w Grajewie, na wykonanie zadania pod nazwa "Opracowanie projektu i wykonanie kablowego przyłącza energetycznego do boksów handlowych na targowisku miejskim przy ul. Dwornej w Grajewie", na kwotę 7 011 zł brutto . Termin zakończenia realizacji zadania - uzależniony od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie kontenerów handlowych.

24. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - oświetlenie w ul. Proletariackiej.
Patrz pkt 10.

25. Budowa wodociągu w ul. Partyzantów.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

26. Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23 Stycznia - dokumentacja.
29.05.2013 r. skierowano na BlP zapytanie ofertowe odnośnie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i wykonania przebudowy przepustu. W zapytaniu nie wpłynęła żadna oferta. 20.06.2013 r. skierowano zapytanie ofertowe na "opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych na przebudowę przepustu na kanale deszczowym w ul. 23 Stycznia". Termin składania ofert określono na dzień 1.07.2013 r.

27. Przebudowa przepustu na kanale deszczowym w ul. 23 Stycznia.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

28. Kanalizacja deszczowa w ul. Ekologicznej - I etap.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

29. Budowa ul. Przekopka - I etap - kanalizacja deszczowa w ul. Przekopka i ul. Owocowej.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

30. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej (kan. sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej) w ulicach: Konopskiej, Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej w Grajewie.
Zadanie kontynuowane z roku 2012 . 20.02.2013 r nastąpił odbiór końcowy opracowanej dokumentacji budowlanej pn. "Dokumentacja projektowa nawierzchni i brakującej infrastruktury...” Wartość prac wyniosła 73 800 zł brutto.

31. Dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ul. Ekologicznej w Grajewie na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Kopernika.
25.02.2013 r. Burmistrz Miasta zatwierdził wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 14 000 euro z pominięciem
zasad określonych w regulaminie. 28.03.2013 r. na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
z firmą, która wcześniej wykonała dokumentację ulicy Ekologicznej na odcinku od ul. Wiktorowo do ul. Topolowej, tj. firma" Drosan - Projekt" w Wasilkowie na kwotę 17 220 zł brutto i terminem realizacji do 31.07.2013 r.

32. Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicach: Legionistów, Perlitza, Ułańskiej, Spokojnej oraz kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej – dokumentacja projektowa.
6.05.2013 r. Burmistrz Miasta powołał komisję przetargową przedmiotowego zadania. 9.05.2013 r. został ogłoszony publiczny przetarg nieograniczony na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, z terminem składania ofert do dn. 21.05.2013 r. Wpłynęło 6 ofert. 10.06.2013 r. na podstawie art. 11 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych została podpisana umowa z Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów "Dromos" Sp. z o.o. w Olsztynie na kwotę 39 852 zł brutto i terminem realizacji do 15.11.2013 r.

33. Dojazd do budynków TBS (os. Południe 71, 72) - kanalizacja deszczowa.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

34. Budowa wodociągu w ul. Ekologicznej - I etap.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

35. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Grajewo poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej w Grajewie przy ul. Proletariackiej - siec wodociągowa w ul. Proletariackiej.
Patrz pkt. 10.

36. Siłownia w Parku Central.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

37. Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjno - sportowej.
Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r.

(na podst.:
INFORMACJI O PRZEBIEGU REALIZACJI INWESTYCJI  w I półroczu 2013 r.; sporz. G. Rosińska naczelnik Wydz. Inwestycji i Pozyskiwania Środków)

sobota, 1 kwietnia 2023

Życzenia wielkanocne 2023

Komentarze (6)

Oj miało tyle się dziać, a jest "Realizacja zadania przewidziana w II półroczu 2013 r." i co dalej?

Dobry PR. Niemal wszystko zakończy się w II półroczu. Moim zdaniem tytuł powinien brzmieć "Inwestycje miasta - II półrocze".

a gdzie obwodnica ???
Stawiski i Szczuczyn będą mieli

Kiedy oświetlenie i kanalizacja deszczowa na ulicy ks.Popiełuszki

Dlaczego niektóre inwestycje rozbijane są na branże i pisane oddzielnie jak jest to jedno zadanie?

Skatepark na bagienku też jest brany pod uwagę?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.