Starosta

INFORMATOR POWIATU GRAJEWSKIEGO

Jarosław Augustowski, starosta powiatu grajewskiego:
Budżet powiatu na 2004 r. jest bardzo zachowawczy. Powiaty obawiają się niskiego stopnia realizacji dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Jest to jedno z większych niebezpieczeństw. W przypadku wykonania tych dochodów na poziomie 75 % możemy utracić kwotę około 500.000,00 zł.
Kolejna niewiadoma to sytuacja Szpitala Ogólnego w Grajewie. Realna utrata płynności finansowej poprzez egzekucje komornicze może wpłynąć na zwiększenie zaplanowanych wydatków z tytułu udzielonych poręczeń kredytów.
Z drugiej zaś strony historia pokazuje, że w trakcie kolejnych lat budżetowych odnotowywano przyrosty planowanych dochodów i wydatków. Oczekujemy na środki finansowe z Kontraktu Województwa na dokończenie zadania inwestycyjnego p.n. „Dom Pomocy Społecznej w budowie w Szczuczynie”, na środki z programu SAPARD na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
Ponadto powiat oczekuje na znaczące środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Społecznego na programy aktywnego zwalczania bezrobocia. Realizujemy również wydatki ze środków PFRON w kwocie 684.000,00 zł na zadania
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Mam nadzieję, że planowane dochody budżetu znacznie wzrosną w trakcie roku.


BUDŻET POWIATU GRAJEWSKIEGO NA 2004 R.
Planowane dochody budżetu powiatu na 2004r. wynoszą 23.795.221,00 zł.
Planowane wydatki budżetu powiatu na 2004r. wynoszą 24.125.421,00 zł.
Dochody budżetu w łącznej kwocie 293.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
Pozostała część rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych przez powiat grajewski zostanie spłacona z wolnych środków w kwocie 200.000,00 zł.
Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 623.200,00 zł stanowią:
1. planowany do zaciągnięcia w kwocie 540.000,00 zł kredyt długoterminowy przeznaczony na dofinansowanie realizacji inwestycji na drogach powiatowych,
2. wolne środki w kwocie 83.200,00 zł.
Przypadająca do spłaty w 2004r. łączna kwota rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami stanowi 2,50% ogółu planowanych dochodów.
Natomiast planowane na 2004r. wydatki z tytułu udzielonych przez powiat grajewski poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Ogólny w Grajewie stanowią 2,84% planowanych dochodów.
Przewidywany stan długu powiatu grajewskiego na dzień 31.12.2004r. wynosi 28,64% ogółu planowanych dochodów budżetu.
I. W ogólnej kwocie 23.795.221,00 zł planowanych dochodów wyodrębnia się:
1. dochody własne w kwocie 3.252.939,00 zł, co stanowi 13,67 % dochodów budżetu ogółem, z tego:
1) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 600.000,00 zł,
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.044.420,00 zł,
3) pozostałe dochody w kwocie 608.519,00 zł,
2. dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 3.915.600,00 zł, co stanowi 16,46 % dochodów budżetu ogółem, z tego:
1) na zadania własne w kwocie 643.000,00 zł,
2) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 3.257.000,00 zł,
3) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15.600,00 zł,
3. dotacje celowe z budżetów innych j.s.t. w kwocie 395.510,00 zł, co stanowi 1,66 % dochodów budżetu ogółem, z tego:
1) na realizację zadań bieżących w kwocie 45.510,00 zł,
2) na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 350.000,00 zł,
4.dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 55.000,00 zł, co stanowi 0,23% dochodów budżetu ogółem,
5. subwencja ogólna kwocie 15.283.611,00 zł, co stanowi 64,23 % dochodów budżetu ogółem, z tego:
1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.048.091,00 zł,
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.607.200,00 zł,
3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 1.628.320,00 zł,
6.środki pozyskane z innych źródeł (SAPARD) kwocie 892.561,00 zł, co stanowi 3,75 % dochodów budżetu ogółem.
II. Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi 24.125.421,00 zł i obejmuje:
1. wydatki na zadania własne w kwocie 20.444.783,00 zł,
2. wydatki zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi ustawami w kwocie 3.663.038,00 zł,
3. wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17.600,00 zł,
Wydatki bieżące wynoszą 22.072.296,00 zł, co stanowi 91,49 % wydatków ogółem.
Wydatki majątkowe wynoszą 2.053.125,00 zł, co stanowi 8,51% ogółu planowanych wydatków.
Źródło pokrycia wydatków majątkowych stanowią:
1.środki własne powiatu w kwocie 35.564,00 zł,
2.dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 180.000,00 zł,
3. dotacje celowe z budżetów innych j.s.t.w kwocie 350.000,00 zł,
4.środki z innych źródeł(SAPARD) w kwocie 892.561,00 zł,
5. dotacje celowe z funduszy celowych w kwocie 55.000,00 zł,
6.kredyt długoterminowy w kwocie 540.000,00 zł.
W 2004r. planuje się udzielenie dotacji celowych z budżetu powiatu dla innych podmiotów publicznych oraz podmiotów z poza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 59.804,00 zł, z tego dla:
1.Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Rajgrodzie funkcji Biblioteki Powiatowej w kwocie 10.000,00 zł,
2.Nadlesnictwa Rajgród na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 49.294,00 zł,
3.Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie na realizację Programu Badań Przesiewowych Dla Wczesnego Wykrywania Nowotworów Złośliwych - Raka Szyjki Macicy w kwocie 510,00 zł.
Ogólna kwota wydatków budżetu powiatu obejmuje przede wszystkim:
1.wydatki na oświatę i wychowanie w kwocie 10.507.543,00 zł oraz wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 1.416.731,00 zł, co stanowi 49,43 % ogółu wydatków budżetu,
2.wydatki na transport i łączność w kwocie 2.648.531,00 zł, co stanowi 10,98 % ogółu planowanych wydatków,
3.wydatki na administrację publiczną w kwocie 2.430.022,00 zł, co stanowi 10,07 % wydatków budżetu ogółem,
4.wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2.083.800,00zł, co stanowi 8,64 % planowanych wydatków budżetu,
5.wydatki na pomoc społeczną w kwocie 1.650.459,00 zł, co stanowi 6,84 % ogółu planowanych wydatków,
6.wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 771.276,00 zł, co stanowi 7,34 % wydatków budżetu ogółem,
7.wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 766.603,00zł, co stanowi 3,18 % planowanych wydatków budżetu,
8.wydatki na ochronę zdrowia w kwocie 658.510,00 zł, co stanowi 2,73 % ogółu wydatków budżetu.
Ponadto w budżecie powiatu tworzy się następujące rezerwy:
1.rezerwę ogólną w kwocie 84.636,00 zł,
2.rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 188.667,00 zł,
3.rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 20.000,00 zł

wtorek, 11 maja 2021

Dzień Pielęgniarek

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.