czwartek, 28 października 2021

Wiadomości

III Sesja Rady Miasta

III Sesja Rady Miasta

W dniu 29 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyła się III. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad III. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na I. i II. Sesji Rady Miasta.
6.Sprawozdanie Straży Miejskiej za III. kwartał 2010 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010;
b)zmian w budżecie miasta na 2010 r.;
c)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcą mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
d)ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;
e)planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków
na doskonalenie zawodowe na rok 2011;
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta –Panu Adamowi Kiełczewskiemu.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

czwartek, 28 października 2021

Zakaz odwiedzin pacjentów w Szpitalu

czwartek, 28 października 2021

Mońki: ukradł produkty warte 16 złotych

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.