środa, 26 stycznia 2022

Wiadomości

  • 25 komentarzy
  • 4327 wyświetleń

Echa XXXVIII sesji Rady Miasta Grajewo z 24 listopada 2021 r.

24 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się  XXXVIII sesja Rady Miasta Grajewo. Radni po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej, przyjęciu m.in. informacji o pozyskanych w 2021 r. środkach pozabudżetowych, w tym z funduszy unijnych, realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2021 r., wynikach sprzedaży nieruchomości gruntowych planowanych do zbycia w 2021 r., utrzymania parków i terenów zieleni miejskiej za trzy kwartały 2021 r., stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2021/2022 podjęli uchwały w sprawach:


a. ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta;


Ustalone Dariuszowi Latarowskiemu, Burmistrzowi Miasta Grajewo wynagrodzenie miesięczne obejmuje:

• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10 430 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych), 
• dodatek funkcyjny w wysokości 3 450 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych),
• dodatek specjalny w wysokości 30 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 4 164 zł (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote), 
• dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % od kwoty wynagrodzenia zasadniczego tj. 2 086 zł. (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt sześć złotych).

Traci moc uchwała Nr I/3/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.


b. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Grajewo;


Po zmianach Radnym za pracę w Radzie przysługuje miesięczna zryczałtowana dieta w następujących wysokościach:

- Przewodniczącemu Rady Miasta – 2 300 zł;
- Wiceprzewodniczącym Rady Miasta – 1 650 zł; 
- Przewodniczącym stałych komisji – 1 650 zł; 
- Zastępcom Przewodniczących stałych komisji – 1 500 zł; 
- Radnemu będącemu Członkiem dwóch stałych komisji – 1 300 zł;
- Radnemu będącemu Członkiem jednej stałej komisji – 1 000 zł;
- Radnemu, który nie pełni żadnej funkcji i nie pracuje w żadnej komisji, a jedynie bierze udział w sesji – 700 zł;
- Przewodniczącemu i członkom Komisji Rewizyjnej dodatkowo przysługuje dieta w wysokości 120 zł za pracę, za każde posiedzenie odbyte poza planem pracy zatwierdzonym przez Radę Miasta. 

Radnemu, niezależnie od liczby pełnionych funkcji przysługuje tylko jedna najbardziej korzystna dieta. Ustalono dietę w wysokości 120 zł dla radnego za każdy udział w posiedzeniu komisji doraźnej lub podkomisji powołanej uchwałą Rady Miasta. Radnym desygnowanym do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej zwiększono przysługującą im miesięczną zryczałtowaną dietę o 120 zł. 

Diety ulegają zmniejszeniu za każdą nieobecność na posiedzeniach Komisji Rady Miasta lub Sesji Rady Miasta o 25 %. W przypadku nieobecności na sesji nadzwyczajnej przysługującą dietę pomniejsza się o 5 %.

Dieta nie przysługuje radnemu w razie nieuczestnictwa przez niego w sesjach Rady Miasta bądź posiedzeniach Komisji Rady Miasta przez okres dłuższy niż miesiąc - poczynając od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynął okres miesięcznej nieobecności. Jeżeli sesja Rady Miasta bądź posiedzenie Komisji Rady Miasta odbywają się tego samego dnia, za nieobecność na nich dietę pomniejsza się jak za jedną nieobecność. Wysokość potrąceń nie może wynosić więcej niż 75 % należnej diety. 

Radnemu delegowanemu w celu wykonywania zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu poza Miasto Grajewo przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

Radnemu, który za zgodą Przewodniczącego Rady, odbył przejazd służbowy pojazdem samochodowym niebędącym własnością Miasta, przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek za 1 km przebiegu tego pojazdu w wysokościach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie ustalania warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Traci moc uchwała Rady Miasta nr XV/102/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Grajewo. 

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada br. 


c. przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.;


Celem głównym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na 2022 rok jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Grajewo. 

Celami szczegółowymi Programu są:
- kontynuowanie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie,
- kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami,
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za społeczność lokalną i realizację jej potrzeb,
- stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Miasta w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych, 
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie aktywności społecznej dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym działań wolontarystycznych, 
- uzupełnianie przez organizacje działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez jednostki samorządowe, 
- zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 
- poznanie środowiska organizacji w mieście, 
- promowanie działalności organizacji pozarządowych. 

Współpraca miasta Grajewo z organizacjami opiera się na zasadach: 

- pomocniczości, która oznacza, że Burmistrz zleca realizację zadań publicznych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców, 
- suwerenności stron, która oznacza, że stosunki pomiędzy Miastem a organizacjami są kształtowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
- partnerstwa, które oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów; zgodnie z tą zasadą partnerzy dążąc do kompromisu, uwzględniają zgłaszane uwagi, wyjaśniają rozbieżności, wysłuchują siebie nawzajem, wymieniają poglądy, konsultują pomysły, wymieniają informacje, aktywnie uczestniczą we współpracy, 
- efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów, 
- uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje. 

Współpraca Rady Miasta i Burmistrza Miasta z organizacjami oraz podmiotami odbywa się w formach: 

- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie lub odrębnych przepisach poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 
- współdziałania z organizacjami w pozyskiwaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej poprzez: pomoc organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Miasta źródeł finansowania, informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, opiniowanie wniosków organizacji o dotacje ze źródeł zewnętrznych, promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych oraz organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje,
- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu ich zharmonizowania poprzez publikowanie informacji dotyczących wspólnych działań podejmowanych przez Miasto i organizacje na stronie internetowej Miasta www.grajewo.pl, udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Miasta i posiedzeniach Komisji Rady Miasta, publikowanie informacji dotyczących działalności organizacji w wydawanych przez Miasto materiałach promocyjnych, informacyjnych i naukowych, przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych do realizacji lub realizowanych zadaniach publicznych, 
- konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poprzez organizowanie przez Miasto konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych jego zadań związanych z działalnością statutową organizacji, b) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Miasta, posiedzeniach Komisji Rady Miasta oraz udostępnianie projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,

- obejmowania Patronatem Burmistrza Miasta działań, wydarzeń i inicjatyw podejmowanych przez organizacje na zasadach określonych w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Grajewa, 
- tworzenia wspólnych zespołów o charakterze organizacyjnym, doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i organów administracji samorządowej w celu tworzenia i konsultowania programów, wspólnego rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej i planowania działań służących ich zaspokajaniu, wspólnego organizowania konferencji, seminariów, szkoleń, udziału przedstawicieli organizacji w roli obserwatorów lub członków w komisjach opiniujących - oceniających oferty konkursowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom,
- szkoleń, doradztwa i udzielania przez Miasto pomocy merytorycznej organizacjom,
- użyczania lub wynajmowania lokali i budynków komunalnych organizacjom na okres nie dłuższy niż 3 lata z uwzględnieniem możliwości Miasta w tym zakresie,
- promowania przez Miasto działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku,
- udzielania przez Miasto wsparcia pozafinansowego organizacjom (np. bezpłatne udostępnianie sal konferencyjnych na spotkania organizacji), 
- pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, 
- umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie.


d. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Grajewo;


Radni podjętą uchwałą upoważnili Burmistrza do:

- wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta na dany rok budżetowy; 
- wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkładów niepieniężnych (aportów) po przeprowadzeniu ich wyceny przez biegłego rzeczoznawcę;
- cofania udziałów lub akcji w spółkach. Wycofanie udziałów lub akcji wymaga uprzedniej zgody Rady;
- zbywania udziałów lub akcji w spółkach, po uprzedniej zgodzie Rady oraz spełnienia warunków określonych odrębnymi obowiązującymi przepisami prawa. 

Zbycie udziałów lub akcji może nastąpić w szczególności w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego. 

O każdym wniesieniu, wycofaniu albo zbyciu udziałów lub akcji Burmistrz informuje Radę na najbliższej sesji, następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów lub akcji.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


e. ustalenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo  własności;


Stawka procentowa bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Grajewo osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym wynosi 20 % w przypadku gdy opłata jednorazowo zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu.

Bonifikata nie przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym posiadającym zadłużenia w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz w opłacie rocznej z tytułu przekształcenia wobec Miasta Grajewo. 

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 


f. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis;


Przyjętym aktem dokonano zmian w uchwale nr XXXIII/273/21 Rady Miasta Grajewo z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de mini mis. Po zmianach:

- § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz budowle lub ich części położone na terenie Miasta Grajewo zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, będące własnością przedsiębiorcy, których budowa została zakończona albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem (nowe inwestycje) - po 1 lipca 2021 r.";

- w § 6 po pkt. 6 dodano pkt. 7 w brzmieniu: „oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.";

- § 8 ust. 3 pkt 3 otrzymał brzmienie: „z dniem przekroczenia pułapu 200 000,00 euro uzyskanej pomocy de minimis, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów z dniem przekroczenia pułapu 100 000,00 euro;"

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


g. zmian w budżecie miasta Grajewo na 2021 r.;

h. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2021-2036.

 

Komentarze (25)

Punkt 11/a, chyba chodzi o podwyżkę wynagrodzenia dla burmistrza. Raczej do tej pory burmistrz wie ile zarabia.

Co z nspraea oswietlenia w miescie.Kiedy bedzie jasno i bezpiecznie? Co z wykonczeniem parku na Strazackiej?Szkoda ,bo by bylo fajnie moc nie brodzic w blotku.

Ciekawy jest punkt 7 ,kto bedzie skladal informacje.

A gdzie temat szpitala, warunków pracy, mobbingu, zastraszania, braku zabezpieczeń p/covid. Temat wiem że niewygodny ale jak potrzebny.

Mamy trudna sytuację ekonomiczna gospodarczą skoro stać nas dać 60%podwyzki dla burmistrza to liczę że ja dostanę chociaż 10% a nie jak co roku 1%

To ile teraz zarabia Pan Burmistrz ?????

20 000 zł - Podwyżka przyznana.

Z moich wyliczeń wynika, że skoro zarabiał ponad 10 000 a teraz ponad 20 000 zł to wyrównania od sierpnia dostanie prawie 40 000 zł, czy dobrze liczę????

Wynagrodzenia Burmistrza Grajewa po zmianach i zgodnie z nowym prawem składa się z:
Wynagrodzenia Zasadnicze 10430 zł
Dodatku Funkcyjnego 3450 zł
Dodatku Specjalnego w wysokości 30% wyn. zasadniczego i funkcyjnego czyli 4164 złotych
Dodatku stażowego w wys. 20% wynagr. zasadniczego czyli 2086 złotych
Razem brutto 20 130 złotych.
Co daje netto kwotę około 13 tysięcy złotych do wypłaty.
Czy to dużo, czy to mało? Uważam, że osoba sprawująca taką funkcję powinna zarabiać odpowiednie pieniądze i ta kwota jest ok. Jak będziemy następnym razem szli na wybory, to będziemy wiedzieli, że osoba którą wybierzemy będzie miała podobne zarobki, bo mniej niż 80% tej kwoty radni nie mogli ustalić. Sprawa jest prosta: wybierać, wynagradzać i wymagać!

Ja również uważam, że wynagrodzenie Burmistrza powinno być wyróżniające to stanowisko i tę odpowiedzialność.

No i ok. Burmistrz to burmistrz, niech robi swoją robotę i porządnie zarobi. A dlaczego nie? Nie ma ważniejszej osoby, etatu, stanowiska w naszym mieście.

Panie Burmistrzu my Pana pracownicy też czekamy na podwyżkę.

Może tak docenić pracowników którzy nie mogą chować się za pleksą tylko mimo trudnej sytuacji są stałe narażeni wykonują swoje obowiązki jak dawniej i są narażeni bo ze względu na swoją pracę mają kontakt z wieloma osobami. Może należy przyjrzeć się sytuacji i docenić pracowników

Jeśli zazdrościsz pensji burmistrzowi to startuj, wysłuchuj tyle narzekań i pracuj tyle to zobaczysz. Uważam ze skoro reprezentuje miasto to powinien tyle zarabiać.

Mówicie ,że burmistrz dużo zarabia ,a ile ma dyrektor biednego szpitala?

No to teraz będzie, jeszcze więcej chętnych do rad .... tyle co podnieść rękę to każdy potrafi , za to sporo można zyskać , a co dostaną bezrobotni ? Też muszę żyć z 1 emerytury męża a stan zdrowia nie pozwala mi dorobić w wieku 58 i co mam robić. ... i tak kupuje to co po zniżkę

a gdzie temat kontenera PKS

A co wiąże się z dodatkiem specjalnym 4164 zł ? Ilu ludzi nie ma na rękę pensji 2000,00 nie mówiąc o emerytach !

To raczej nie chodzi o zarobki burmistrza tylko o to że sobie 60% podwyzki, a pracownikom 1%

To już jest bezwstydny skok na kasę. Nie wstyd wam???

Moim zdaniem nasz burmistrz zarabia za dużo jak na takie miasteczko. Wcześniej radni co roku podnosili place dla wlodarze bo są od niego albo czerpią korzyści. Jak PiS wprowadził ustawę o wynagrodzeniach to się skumulowało. Super!!!! Problem w tym że szeregowy pracownik nie dostanie takiej podwyżki. Mamy galopującą inflacje i wielu grajewiakow nie będzie stac na standardy nawet z tamtego roku przy covidzie. Pan burmistrz i radni są z wyboru radzę o tym nie zapominać. Radni też dostaną. Czekam na podwyżkę za wywóz śmieci, wodę i energię. Położenie chodnika lub kawałek asfaltu to za mało gdzie są miejsca pracy w strefie ekonomicznej

Uwazam ze na podwyzki trzeba zasluzyc a czy obecni wlodarze i rada zasluzyli?Jestem innego zdania. Co z tego ze zrobiono pare skwerkow i park? Komu one sluza. Bylam wczoraj w parku SOLIDARMOSCI o 17_stej . Przy placu zabaw pod wiatami pelno nastolatkow palacych i pijacych alkohol,dalej obok domkow niby dla kotow starsi panowie tez to samo. ,Gratuluje! Moze niech patrol radnych robi porzadek skoro nie ma nikogo fo pomocy policji ,bo przy tak im elejtoracie policja nie darady na cale Grajewo.

Oglądając film z Sesji bardzo mi się spodobała wypowiedź jednego z Radnych który powiedział ja jestem za podniesieniem wynagrodzenia dla Pana ale nie w takim wymiarze. Wielki szacunek i uznanie dla Radnego bo trzeba we wszystkim mieć umiar.
A pracownicy Urzędu Miasta to otrzymają podwyżki no tak z 50% ?

Prosba do państwa radnych,zapytajcie jaka podwyżkę otrzymal skarbnik,zastępca burmistrza i sekretarz. Jak usłyszycie odpowiedź to zobaczycie. I jeszcze jedno pytanie czy komisja rewizyjna moze kontrolować um? /

Słuszna partia nakarmiła wielkie grono samorządowców wiadomo w jakim celu. Wróżono podwyżki w każdej dziedzinie, ta podwyżka wynagrodzenia nie ma odzwierciedlenia-mamy przyjąć, że Burmistrz wykona 60 % więcej pracy! Dotychczas, czytaj przed objęciem fotela Burmistrz był Dyrektorem szkoły i powinien otrzymywać takie wynagrodzenie jak na poprzednim stanowisku.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.